Episode 20

full
Published on:

26th Jul 2020

Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát

20 Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát

Trò hỏi:

Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát?

Thầy trả lời:

Nói đúng ra người ta biết chớ sao không biết tại người ta không nói thôi, người ta dấu nghề thôi chứ làm gì không biết, không lẽ người ta tu trên trái đất này mấy chục triệu người không lẽ không biết nhưng mà người ta dấu, mà hơn cái giải thoát này nè: ngày xưa Ông Phật cũng vậy: muốn dạy giải thoát người nào Ổng đồng ý mới dạy nhen chớ không phải dạy đại trà đâu, bởi vì hồi xưa tại thời Đức Phật còn sống tại sao Ông Duy Ma Cật Ổng hiểu cái này, vì Ông Phật dạy riêng ông này, trong cái đám mấy ngàn người mà chỉ có ông Duy Ma Cật biết, còn bây giờ cái đám thiền tông này nè bao nhiêu người đâu, phải ai cũng biết đâu.

ví dụ:

con ở quận 10 đi con đếm trong quận 10 được mấy người, quận 10 gần 200 ngàn dân con kiếm được mấy người theo thiền tông, có nhưng mà người ta không nói thôi sao không có.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

20 Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát

Trò hỏi:

Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát?

Thầy trả lời:

Nói đúng ra người ta biết chớ sao không biết tại người ta không nói thôi, người ta dấu nghề thôi chứ làm gì không biết, không lẽ người ta tu trên trái đất này mấy chục triệu người không lẽ không biết nhưng mà người ta dấu, mà hơn cái giải thoát này nè: ngày xưa Ông Phật cũng vậy: muốn dạy giải thoát người nào Ổng đồng ý mới dạy nhen chớ không phải dạy đại trà đâu, bởi vì hồi xưa tại thời Đức Phật còn sống tại sao Ông Duy Ma Cật Ổng hiểu cái này, vì Ông Phật dạy riêng ông này, trong cái đám mấy ngàn người mà chỉ có ông Duy Ma Cật biết, còn bây giờ cái đám thiền tông này nè bao nhiêu người đâu, phải ai cũng biết đâu.

ví dụ:

con ở quận 10 đi con đếm trong quận 10 được mấy người, quận 10 gần 200 ngàn dân con kiếm được mấy người theo thiền tông, có nhưng mà người ta không nói thôi sao không có.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien