Episode 40

full
Published on:

2nd Aug 2023

Lý do thánh chúa không thích đạo Phật

40 Lý do thánh chúa không thích đạo Phật

Câu hỏi:

Thưa, một vị Phật, đến với trái đất này chỉ với tư cách là một vị thầy dạy đạo, chỉ được xem như một người ngoại quốc đến nhập cư tạm trú vào trái đất, nhưng được cả một Ban bệ trời Tứ Thiên Vương, Chư Phật ở Phật giới, các vị Chúa trời trong tam giới thu xếp đến trái đất này dạy đạo. Điều này phải chăng đã làm cho Thánh Chúa thế giới không hài lòng, nên luôn tìm cách phá đạo của ông thầy này phải không?

Trả lời:

Phải biết Thánh Chúa thế giới, là vị được 4 vị Chúa trời Tứ Thiên Vương phân công làm những việc ở trái đất này, gồm:

1. Lập ra 3 đạo: Hiển linh, tình thương, bác ái.

2. Lập ra 3 Ban, để bảo vệ 3 đạo này. 

3. Lập ra Ban quản lý phần âm của tánh người. Vì vậy, ở trái đất này phần ai nấy làm. Nếu Thần, Thánh, Tiên mà vi phạm qua việc làm của vị Thánh Chúa thế giới thì không được. Cũng như vị Thánh Chúa thế giới hay các đồ đệ của ngài mà vi phạm qua các việc của các vị Thần, Thánh, Tiên thì cũng không được. Còn khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về Phật giới thì:

A - Giao 5 pháp môn dụng công tu hành cho Ban Thần hộ pháp quản lý. 

B - Giao pháp môn Thiền tông cho Ban Thần Kim Cang quản lý. 

Thế giới các loài âm là như vậy.

Nhưng ở loài âm có một số vị không vào tổ chức nào hết, mà ở ngoài hoạt động tự do, muốn làm gì thì làm, nên gọi là các loài tự do. Loài tự do này, các vị muốn nhập xác ai tùy ý, các vị muốn xưng gì cũng được. Cho nên các tổ chức loài âm hay xáo trộn là vậy. Các vị âm này nương vào đạo Phật nhiều nhất. Vì vậy, người tu theo đạo Phật, trí phải thật sáng suốt, thì tu mới không sai. Còn trí mà không sáng suốt, thì tu sai hết.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

40 Lý do thánh chúa không thích đạo Phật

Câu hỏi:

Thưa, một vị Phật, đến với trái đất này chỉ với tư cách là một vị thầy dạy đạo, chỉ được xem như một người ngoại quốc đến nhập cư tạm trú vào trái đất, nhưng được cả một Ban bệ trời Tứ Thiên Vương, Chư Phật ở Phật giới, các vị Chúa trời trong tam giới thu xếp đến trái đất này dạy đạo. Điều này phải chăng đã làm cho Thánh Chúa thế giới không hài lòng, nên luôn tìm cách phá đạo của ông thầy này phải không?

Trả lời:

Phải biết Thánh Chúa thế giới, là vị được 4 vị Chúa trời Tứ Thiên Vương phân công làm những việc ở trái đất này, gồm:

1/ Lập ra 3 đạo: Hiển linh, tình thương, bác ái.

2/ Lập ra 3 Ban, để bảo vệ 3 đạo này.

3/ Lập ra Ban quản lý phần âm của tánh người. Vì vậy, ở trái đất này phần ai nấy làm. Nếu Thần, Thánh, Tiên mà vi phạm qua việc làm của vị Thánh Chúa thế giới thì không được. Cũng như vị Thánh Chúa thế giới hay các đồ đệ của ngài mà vi phạm qua các việc của các vị Thần, Thánh, Tiên thì cũng không được. Còn khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về Phật giới thì:

A - Giao 5 pháp môn dụng công tu hành cho Ban Thần hộ pháp quản lý.

B - Giao pháp môn Thiền tông cho Ban Thần Kim Cang quản lý.

Thế giới các loài âm là như vậy.

Nhưng ở loài âm có một số vị không vào tổ chức nào hết, mà ở ngoài hoạt động tự do, muốn làm gì thì làm, nên gọi là các loài tự do. Loài tự do này, các vị muốn nhập xác ai tùy ý, các vị muốn xưng gì cũng được. Cho nên các tổ chức loài âm hay xáo trộn là vậy. Các vị âm này nương vào đạo Phật nhiều nhất. Vì vậy, người tu theo đạo Phật, trí phải thật sáng suốt, thì tu mới không sai. Còn trí mà không sáng suốt, thì tu sai hết.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien