Episode 39

full
Published on:

2nd Aug 2023

Tại sao đạo thần đạo thánh đạo tiên không cùng tồn tại với nhau

39 Tại sao đạo thần đạo thánh đạo tiên không cùng tồn tại

Câu hỏi:

Thưa, đạo của Thánh chủ trái đất lập ra và đạo của bậc Toàn năng toàn giác lập ra, tại sao lại không còn tồn tại và bị sai lệch vào thời kỳ Thánh Chúa thế giới lập đạo?

Trả lời: 

Phải hiểu căn bản của 3 đạo, thì mới hiểu tại sao 3 đạo không tồn tại chung với nhau và phải sai lệch các thời kỳ:

1. Đạo của Thánh chủ trái đất lập ra 3 đạo: Thần - Thánh - Tiên, mục đích là:

Thứ nhất: Đạo Thần: Giúp con người sống kiên cường, mạnh dạn và bất khuất. v.v…

Thứ hai: Đạo Thánh: Giúp con người sống Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, đúng tư cách của con người.

Thứ ba: Đạo Tiên: Giúp con người sống nhàn hạ, không tin tầm bậy, không tu. Ở trái đất nhân quả này, nếu tin tầm bậy, hay tu bất cứ đạo nào, đều bị nhân quả hết.  

2. Đạo Phật: Do vị Toàn năng toàn giác dạy tu theo công thức nhân quả để thành gì mà người tu ham muốn. Có 6 pháp môn như sau:

+ Pháp môn thứ nhất là Tiểu thừa, cũng gọi là nguyên thủy. Dụng công ngồi thiền có 37 pháp quán và tưởng. Thành tựu theo nhân quả ở trái đất là thành Thánh bất động, danh từ trong đạo Phật là thành Thánh A La Hán.

+ Pháp môn thứ hai là Trung thừa, cũng gọi là triết lý Phật Thích Ca. Ngồi học tất cả các kinh và sách của Đức Phật dạy, để làm giảng sư đạo Phật, hành nghề giảng sư. Sống bằng nghề giảng sư này, gọi là tu nghề.

+ Pháp môn thứ ba là Đại thừa, cũng gọi là phát triển, tức phát lên tầng cao. Ngồi suy tư hữu dụng vật chất, để bán chất xám hay tự sản xuất vật chất ra bán, cũng để kiếm tiền, hành nghề kỹ sư, sống bằng nghề kỹ sư này, gọi là tu nghề.

+ Pháp môn thứ tư là Niệm chú, cũng gọi là Mật chú tông. Ngồi niệm câu Thần chú để sai khiến các loài sống cõi âm, giúp tìm được những cây thuốc hay, để chữa bệnh. Có danh tiếng là Thần y, để có tiếng và có tiền, gọi là tu nghề.

+ Pháp môn thứ năm là niệm Phật, cũng gọi là Tịnh độ tông. Ngồi niệm Phật để nhìn thấy hình hay bóng của Đức Phật A Di Đà. Dành cho những người thật giàu tu, để sau khi chết vãng sanh lên nước trời Cực lạc sống, hưởng sung sướng tột cùng. Người không có tiền tu coi chừng bị nghiệp.

+ Pháp môn thứ sáu là Thiền tông, cũng gọi là Như Lai Thanh tịnh thiền. Pháp môn này không tu, mà chỉ học và hành có 2 phần:

- Thứ nhất: Học để biết: Cấu trúc tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, trái đất. Tổ chức các đạo. Tìm hiểu các loài ở trái đất, hữu hình và vô hình. Hiểu hết, gọi là giác ngộ.

- Thứ hai: Thực hiện cho đúng những gì mà vị Giáo chủ là Đức Phật Thích Ca dạy, hành cho thật đúng, gọi là giải thoát. 

3. Đạo do vị Thánh Chúa thế giới dạy:

Có 3 đạo:

1/ Đạo hiển linh: Tu để thành Thánh hiển linh.

2/ Đạo tình thương: Tu để thương mọi người.

3/ Đạo bác ái: Tu để yêu thương nhau.

Tính ra cơ bản ở trái đất này có 12 đạo chánh. Từ 12 đạo chánh này phát ra những đạo nhỏ nữa, rất nhiều. Vì tất cả các đạo, mỗi đạo tu để đi một đường, nên không đạo nào giống đạo nào, nên đạo này chê đạo kia là vậy, mà nhân gian thường nói câu "đạo ố đạo" là vậy. Trong 12 đạo này, có đạo Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam, là đạo không đạo nào ưa.

Nên khi đạo này phổ biến ra, thì bị các người tu theo các đạo khác chửi tối đa.

- Cho là đạo của Ma Vương.

- Cho là đạo của bọn quỷ ma.

- Cho là đạo của người bị bệnh tâm thần.

- Cho là đạo của người bị bệnh hoang tưởng.

Chửi nhiều nhất là những vị thầy hành nghề cúng cô hồn, còn người triệt tiêu đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam là những vị thầy bán bùa, bán phép. Đây là quy luật tự nhiên của thế giới tiền tài, danh lợi, ở trái đất này vậy. 

Vì sao? Vì thế giới này là thế gian, tức: Gian manh xảo trá. Đạo nào mà nói ra sự thật thì bị chửi tối đa, bị cướp, phá, dẹp, bỏ. Đây là lẽ đương nhiên ở thế gian vật chất này.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

39 Tại sao đạo thần đạo thánh đạo tiên không cùng tồn tại

Câu hỏi:

Thưa, đạo của Thánh chủ trái đất lập ra và đạo của bậc Toàn năng toàn giác lập ra, tại sao lại không còn tồn tại và bị sai lệch vào thời kỳ Thánh Chúa thế giới lập đạo?

Trả lời:

Phải hiểu căn bản của 3 đạo, thì mới hiểu tại sao 3 đạo không tồn tại chung với nhau và phải sai lệch các thời kỳ:

1/ Đạo của Thánh chủ trái đất lập ra 3 đạo: Thần - Thánh - Tiên, mục đích là:

Thứ nhất: Đạo Thần: Giúp con người sống kiên cường, mạnh dạn và bất khuất. v.v…

Thứ hai: Đạo Thánh: Giúp con người sống Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, đúng tư cách của con người.

Thứ ba: Đạo Tiên: Giúp con người sống nhàn hạ, không tin tầm bậy, không tu. Ở trái đất nhân quả này, nếu tin tầm bậy, hay tu bất cứ đạo nào, đều bị nhân quả hết.

2/ Đạo Phật: Do vị Toàn năng toàn giác dạy tu theo công thức nhân quả để thành gì mà người tu ham muốn. Có 6 pháp môn như sau:

+ Pháp môn thứ nhất là Tiểu thừa, cũng gọi là nguyên thủy. Dụng công ngồi thiền có 37 pháp quán và tưởng. Thành tựu theo nhân quả ở trái đất là thành Thánh bất động, danh từ trong đạo Phật là thành Thánh A La Hán.

+ Pháp môn thứ hai là Trung thừa, cũng gọi là triết lý Phật Thích Ca. Ngồi học tất cả các kinh và sách của Đức Phật dạy, để làm giảng sư đạo Phật, hành nghề giảng sư. Sống bằng nghề giảng sư này, gọi là tu nghề.

+ Pháp môn thứ ba là Đại thừa, cũng gọi là phát triển, tức phát lên tầng cao. Ngồi suy tư hữu dụng vật chất, để bán chất xám hay tự sản xuất vật chất ra bán, cũng để kiếm tiền, hành nghề kỹ sư, sống bằng nghề kỹ sư này, gọi là tu nghề.

+ Pháp môn thứ tư là Niệm chú, cũng gọi là Mật chú tông. Ngồi niệm câu Thần chú để sai khiến các loài sống cõi âm, giúp tìm được những cây thuốc hay, để chữa bệnh. Có danh tiếng là Thần y, để có tiếng và có tiền, gọi là tu nghề.

+ Pháp môn thứ năm là niệm Phật, cũng gọi là Tịnh độ tông. Ngồi niệm Phật để nhìn thấy hình hay bóng của Đức Phật A Di Đà. Dành cho những người thật giàu tu, để sau khi chết vãng sanh lên nước trời Cực lạc sống, hưởng sung sướng tột cùng. Người không có tiền tu coi chừng bị nghiệp.

+ Pháp môn thứ sáu là Thiền tông, cũng gọi là Như Lai Thanh tịnh thiền. Pháp môn này không tu, mà chỉ học và hành có 2 phần:

+ Thứ nhất: Học để biết: Cấu trúc tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, trái đất. Tổ chức các đạo. Tìm hiểu các loài ở trái đất, hữu hình và vô hình. Hiểu hết, gọi là giác ngộ.

+ Thứ hai: Thực hiện cho đúng những gì mà vị Giáo chủ là Đức Phật Thích Ca dạy, hành cho thật đúng, gọi là giải thoát.

3/ Đạo do vị Thánh Chúa thế giới dạy:

Có 3 đạo:

1/ Đạo hiển linh: Tu để thành Thánh hiển linh.

2/ Đạo tình thương: Tu để thương mọi người.

3/ Đạo bác ái: Tu để yêu thương nhau.

Tính ra cơ bản ở trái đất này có 12 đạo chánh. Từ 12 đạo chánh này phát ra những đạo nhỏ nữa, rất nhiều. Vì tất cả các đạo, mỗi đạo tu để đi một đường, nên không đạo nào giống đạo nào, nên đạo này chê đạo kia là vậy, mà nhân gian thường nói câu "đạo ố đạo" là vậy. Trong 12 đạo này, có đạo Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam, là đạo không đạo nào ưa.

Nên khi đạo này phổ biến ra, thì bị các người tu theo các đạo khác chửi tối đa.

+ Cho là đạo của Ma Vương.

+ Cho là đạo của bọn quỷ ma.

+ Cho là đạo của người bị bệnh tâm thần.

+ Cho là đạo của người bị bệnh hoang tưởng.

Chửi nhiều nhất là những vị thầy hành nghề cúng cô hồn, còn người triệt tiêu đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam là những vị thầy bán bùa, bán phép. Đây là quy luật tự nhiên của thế giới tiền tài, danh lợi, ở trái đất này vậy.

Vì sao? Vì thế giới này là thế gian, tức: Gian manh xảo trá. Đạo nào mà nói ra sự thật thì bị chửi tối đa, bị cướp, phá, dẹp, bỏ. Đây là lẽ đương nhiên ở thế gian vật chất này.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien