Episode 17

full
Published on:

23rd Sep 2023

Hỏi về việc từng muốn tự tử

17 Hỏi về việc từng muốn tự tử

Trò hỏi ý 1:

Thời gian trước vì cuộc sống đau khổ nên có suy nghĩ muốn tự sát, nhưng vì nghĩ mình là người tu theo Thiền tông, muốn giải thoát trở về Phật giới mà tự tử thì sẽ bị đọa vào con đường xấu. Trong câu hỏi này có 4 ý như sau:

- Ý 1: Khi có ý định tự sát như vậy, thì cái này là do trong suy nghĩ tự ra hay là do có ai xúi?

Thầy trả lời:

Tự sát là mấy thằng cô hồn nó xúi, chứ người ta sáng suốt ai làm cái chuyện đó, thế giới âm dương mà, tu cũng là cô hồn xúi, tự động tự giết chết, cũng như muốn chửi người ta cũng do cô hồn nó xúi, không ai khác hơn nữa. Còn bởi vì cái thế giới âm dương này nè, Thần - Thánh - Tiên nó quản lý phần dương, còn Quỷ Chúa được Chúa Trời Tứ Thiên Vương đi vào cái tổ chức thì được gọi là chúa thôi, nó bỏ chữ quỷ. Rồi tất cả những kia là Chúa thừa hành thôi, còn cái đám mà không chịu vô gọi là cô hồn, cô hồn nó xúi, cô hồn nó biểu mày tu đi tao cho mày chứng cái này chứng cái kia.

Bây giờ giải mã rồi đó, ngồi tu đi, muốn tu thành A La Hán tao cho mày thành, tu thành Phật cho mày thành luôn, rồi mày muốn nói gì đó mày nói, thấy không. Ông mà tu thành Phật rồi ông nói ông trở thành cành sen trên nước cực lạc xuống đây đó, 3 tỷ cây số đó, tin không? Tin ông Phật ở trên cực lạc xuống không, đi bằng bông hoa sen đó. Ai xúi? Mấy ông này thôi, chớ không có ai đâu, mà tại sao thành Phật rồi mà nó đánh chết mà không chịu bay lên, mà để cho người ta đánh chết? Bởi vì tất cả những cái gì đều phải hiểu cơ bản, cái người mà mình tưởng tượng là âm.

Bây giờ con hiểu cơ bản này, thọ, tưởng, 7 tánh dương và 7 tánh âm, do cái Thọ tưởng này, Thọ là nhận, Tưởng - Tham - Sân - Si - Mạn - Nghi - Ác - Kiến là âm, Thọ - Tưởng - Tài - Sắc - Danh -  Thực - Thùy là dương. Đó, con muốn sống cái nào thì sống, hai cái loại tánh này âm dương đó, chia đồng ra 7 âm, 7 dương, muốn sống cái nào. Đó, âm thì Tham - Sân - Si - Mạn - Nghi - Ác - Kiến, nếu mà con nằm ở trong 7 cái này thì có loài âm nó xúi con đó.

Đó, mình hiểu căn bản vậy thì mới giải mã được cái Thiền tông, Thiền tông ra đời là để nói bằng sự thật thôi, chứ nó không có dạy mình gì hết trọi. Anh muốn về Phật giới tạo công đức về, muốn lên trời tạo phước đức, làm giàu phước đức âm, có vậy thôi. Đó, Thiền tông ra đời nói bằng sự thật thôi, chứ không có thêu dệt cái gì hết trọi.

Trò hỏi ý 2:

Cái gì làm cho con thấy đau khổ?

Thầy trả lời:

Thì hồi nãy nói rồi, thọ, tưởng, nhận vô rồi tưởng, tưởng rồi sử dụng 7 tánh âm. Cái tiếng mà tưởng khổ là do cái kiến chấp của mình, đem vô rồi tôi tưởng tôi kiến chấp, thấy này thấy kia, chứ nếu mà con thọ mà không tưởng thì ăn thua gì. Giống như đem vô mà không sử dụng thôi, đem vô con sử dụng 7 tánh dương và 7 tánh âm. Mà cái đau khổ là do cái tưởng, tưởng âm. Còn tưởng dương nó không có đau khổ. Đó, mình phải hiểu, đã tưởng dương là cái gì nó cũng là vui hết, mà tưởng âm thì nó mới sầu khổ. Đó, đau khổ là do cái thọ, tưởng và sử dụng 7 tánh âm.

Trò hỏi ý 3:

Một người chưa tới số chết mà cố ý tự sát thì sẽ bị đọa vào con đường rất xấu, vậy con đường xấu đó là con đường nào?

Thầy trả lời:

Đường ngạ quỷ, chứ đường nào. Nó xúi mình đó, nó xúi mình tự vẫn đó, là loài ngạ quỷ đó, mày tự vẫn đi theo tao, có nhiều khi nó hiện đó, tao là Phật nè, mày tự vẫn đi theo tao luôn đó. Nên nhớ rằng mấy ông Tổ mà còn lầm cái chuyện này, vì sao mấy ông Tổ hồi xưa đó, chỉ có cái nhiệm vụ dẫn mạch nguồn Thiền tông thôi, chưa đọc được quyển kinh Vô tự, các vị Tổ hoàn toàn không đọc được quyển kinh Vô tự, kể cả Lục Tổ Huệ Năng không đọc được, kể cả ông Trần Nhân Tông cũng không đọc được quyển kinh này luôn. Ông chỉ hiểu về cơ bản thôi, chứ sự thật là không có hiểu, ông đọc được cái Huyền ký nhưng mà cái quyển Giáo lý không ai đọc, trừ trường hợp bà Đức Thảo bà dịch ra cái này, chính tay bà Đức Thảo phối hợp với ông Thích Đức Hà dịch ra cái quyển này, chứ không phải ấy đâu.

Vì ông Thích Ca ông viết bằng công thức cái quyển kinh Vô tự này. Khi mà ông Thích Ca ông giao cho Long Nữ thì giao bằng cái quyển này và giao bằng cái công thức dịch. Vì thế mà, về sau bà lăn lộn không biết mấy chục đời, tới về sau khi bà trở lại, bà trở lại thì đương nhiên là ông Thích Ca phải tới mở Phật nhãn, bà Long nữ mới dịch được cái quyển kinh này, chớ không phải là ai dịch cũng được đâu.

Trò hỏi ý 4

Một người tu theo Thiền tông mà không chịu nổi nghịch cảnh, rồi nghĩ đến chuyện tự sát, thì ông Thần thực thi nhân quả có đóng cánh cửa trở về Phật giới hay không? Nếu bị đóng cửa thì phải làm sao?

Thầy trả lời:

Tự sát là làm ngạ quỷ rồi đó, trở về Phật giới làm sao? Lột cái xác ngạ quỷ ra thì mới lên được, đã tự sát là theo ngạ quỷ rồi, rồi giờ muốn mà trở thành con người mà trí tuệ sáng suốt tu Thiền tông thì làm sao mà tới nổi. Tới được, nhưng mà đều khoảng 2 chục trái đất, hên lắm 2 chục trái đất. Cái đường về Phật giới là có cái người đó là 38 tỷ năm là 4 trái đất đó, còn bây giờ mà chơi kiểu này là ít nhất phải 4 chục trái đất. Đó, thì cái này mình phải hiểu, đâu có biết làm sao được. Thiền tông ra đời nó mới giải thích cái này, chứ còn nếu không ra thì không ai hiểu đâu, tưởng đâu chết là xong, không phải đâu, thế giới lục đạo luân hồi mà làm sao có cái chuyện này.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien