Episode 30

full
Published on:

30th Sep 2022

Giải thích kinh Kim Cang, Độ vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ

30 Giải thích kinh Kim Cang, Độ vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ

Trò hỏi:

Trong kinh Kim Cang Mật Tích, Đức Phật nói: Ta đều độ chứng được vô dư Niết bàn, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như thế mà không có chúng sanh là kẻ được độ. Xin giải thích rõ cho chúng tôi được rõ thông ạ!

Thầy trả lời:

Người dịch kinh Kim Cang này sai ý nghĩa. Câu chuyện này, tỳ kheo Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn! Con ngồi thiền làm sao an trụ tâm và hàn phục tâm cho con thanh tịnh? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con! Đức Phật dạy: Này ông Tu Bồ Đề! Ông ngồi thiền mà muốn tâm ông thanh tịnh thì ông phải độ hết 9 loài chúng sanh vào vô dư y Niết bàn mà ông không thấy có chúng sanh nào được diệt độ là ông đã an phục tâm và hàn phục tâm ông rồi đó. Trong kinh Kim Cang là quyển kinh Đức Phật dạy tu thiền có thành tựu theo nhân quả ở trái đất này chứ không phải dạy tu giải thoát.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

30 Giải thích kinh Kim Cang, Độ vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ

Trò hỏi:

Trong kinh Kim Cang Mật Tích, Đức Phật nói: Ta đều độ chứng được vô dư Niết bàn, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như thế mà không có chúng sanh là kẻ được độ. Xin giải thích rõ cho chúng tôi được rõ thông ạ!

Thầy trả lời:

Người dịch kinh Kim Cang này sai ý nghĩa. Câu chuyện này, tỳ kheo Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn! Con ngồi thiền làm sao an trụ tâm và hàn phục tâm cho con thanh tịnh? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con! Đức Phật dạy: Này ông Tu Bồ Đề! Ông ngồi thiền mà muốn tâm ông thanh tịnh thì ông phải độ hết 9 loài chúng sanh vào vô dư y Niết bàn mà ông không thấy có chúng sanh nào được diệt độ là ông đã an phục tâm và hàn phục tâm ông rồi đó. Trong kinh Kim Cang là quyển kinh Đức Phật dạy tu thiền có thành tựu theo nhân quả ở trái đất này chứ không phải dạy tu giải thoát.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien