Episode 3

full
Published on:

19th Apr 2023

Giải nghĩa khái niệm về trời và siêu nhiên

03 Giải nghĩa khái niệm về trời và siêu nhiên

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang giảng: Trời là ở trên cao, tượng trưng cho thần thánh, chư thiên, chư Bồ tát, chư Phật, tam bảo, thuộc về siêu nhiên. Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy này giảng về trời như vậy có đúng theo Giáo lý đạo Phật không?

- Ý 2: Xin nhân dân giải nghĩa về thần thánh, chư thiên, Bồ tát, chư Phật, tam bảo!

- Ý 3: Xin nhân dân giải thích về danh từ “siêu nhiên”! Khái niệm về trời, có thuộc về siêu nhiên như thầy Thích Chân Quang nói không?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy này giảng về trời như vậy là không đúng theo Giáo lý của đạo Phật.

- Ý 2: Giải nghĩa:

1. Thần: Giúp tánh và thân người sống kiên cường, không khiếp nhược.

2. Thánh: Giúp tánh và thân người sống “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” đúng tư cách con người.

3. Chư thiên: Con còn nhỏ của các vị thần, thánh, tiên, chúa ở trái đất. Khi các vị thần, thánh, tiên và chúa có tổ chức lễ gì thì các chư thiên này đàn, ca, hát và rải hoa mạn đà la, tức hoa bằng điện từ âm dương nhiều màu sắc.

4. Bồ tát: Không ở trái đất này, Ngài ở vòng 3 tam giới phụ tá cho Đức Phật A Di Đà. Riêng vị Bồ tát Quán Thế Âm có nguyện xuống trái đất, ngự ở tầng Bình Lưu trái đất, cách mặt đất 40km để tầm thinh khắp ta bà thế giới cứu nạn cứu khổ loài người ai bị oan trái.

5. Chư Phật: Đây là danh từ nói nhiều vị Phật. Phật thì ở Phật giới, tức ngoài trái đất và tam giới.

6. Tam bảo: Là 3 danh từ quý báu ở trái đất này, gồm:

- Một là Phật : Vị toàn năng toàn giác biết được tất cả sự thật ở trái đất dù vô hình hay hữu hình, biết được tất cả tam giới, biết được Phật giới, biết được càn khôn vũ trụ. v.v… và làm được tất cả.

- Hai là pháp: Lời dạy của vị toàn năng toàn giác.

- Ba là tăng: Có 2 dạng tăng:

+ Dạng một là Thánh tăng, là vị thầy tu theo đạo Phật, hiểu tất cả các lời dạy của Đức Phật, gọi là Thánh tăng.

+ Dạng hai là Phàm phu tăng, là vị thầy tu theo đạo Phật mà không hiểu chút gì về đạo Phật, gọi là Phàm phu tăng.

- Ý 3: Siêu nhiên nghĩa là vượt hơn tự nhiên rất nhiều lần. Giống như nhân quả, nhiều hơn nhân quả nhiều lần, gọi là siêu nhân quả.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

03 Giải nghĩa khái niệm về trời và siêu nhiên

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang giảng: Trời là ở trên cao, tượng trưng cho thần thánh, chư thiên, chư Bồ tát, chư Phật, tam bảo, thuộc về siêu nhiên. Xin hỏi nhân dân:

+ Ý 1: Thầy này giảng về trời như vậy có đúng theo Giáo lý đạo Phật không?

+ Ý 2: Xin nhân dân giải nghĩa về thần thánh, chư thiên, Bồ tát, chư Phật, tam bảo!

+ Ý 3: Xin nhân dân giải thích về danh từ “siêu nhiên”! Khái niệm về trời, có thuộc về siêu nhiên như thầy Thích Chân Quang nói không?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy này giảng về trời như vậy là không đúng theo Giáo lý của đạo Phật.

+ Ý 2: Giải nghĩa:

1/ Thần: Giúp tánh và thân người sống kiên cường, không khiếp nhược.

2/ Thánh: Giúp tánh và thân người sống “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” đúng tư cách con người.

3/ Chư thiên: Con còn nhỏ của các vị thần, thánh, tiên, chúa ở trái đất. Khi các vị thần, thánh, tiên và chúa có tổ chức lễ gì thì các chư thiên này đàn, ca, hát và rải hoa mạn đà la, tức hoa bằng điện từ âm dương nhiều màu sắc.

4/ Bồ tát: Không ở trái đất này, Ngài ở vòng 3 tam giới phụ tá cho Đức Phật A Di Đà. Riêng vị Bồ tát Quán Thế Âm có nguyện xuống trái đất, ngự ở tầng Bình Lưu trái đất, cách mặt đất 40km để tầm thinh khắp ta bà thế giới cứu nạn cứu khổ loài người ai bị oan trái.

5/ Chư Phật: Đây là danh từ nói nhiều vị Phật. Phật thì ở Phật giới, tức ngoài trái đất và tam giới.

6/ Tam bảo: Là 3 danh từ quý báu ở trái đất này, gồm:

+ Một là Phật: Vị toàn năng toàn giác biết được tất cả sự thật ở trái đất dù vô hình hay hữu hình, biết được tất cả tam giới, biết được Phật giới, biết được càn khôn vũ trụ. v.v… và làm được tất cả.

+ Hai là pháp: Lời dạy của vị toàn năng toàn giác.

+ Ba là tăng: Có 2 dạng tăng:

+ Dạng một là Thánh tăng, là vị thầy tu theo đạo Phật, hiểu tất cả các lời dạy của Đức Phật, gọi là Thánh tăng.

+ Dạng hai là Phàm phu tăng, là vị thầy tu theo đạo Phật mà không hiểu chút gì về đạo Phật, gọi là Phàm phu tăng.

+ Ý 3: Siêu nhiên nghĩa là vượt hơn tự nhiên rất nhiều lần. Giống như nhân quả, nhiều hơn nhân quả nhiều lần, gọi là siêu nhân quả.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien