Episode 12

full
Published on:

23rd Sep 2023

Chồng mê làm phước, vợ có bị kéo không

12 Chồng mê làm phước, vợ có bị kéo không

Trò hỏi:

Con được truyền bí mật Thiền tông đầu năm 2018, con quyết tâm được trở về Phật giới, chồng con không phản đối con tu theo Thiền tông, nhưng lại say mê cống hiến cho xã hội, và làm phước đức cho các chùa chiền. Vậy không biết, con có bị kéo bởi việc làm phước lớn đó của chồng con hay không?

Thầy trả lời:

Bây giờ nguyên tắc, mình mất ra thì cái bảng điện nó hiện ra 5 loại đức, mà mình có công đức không về thì nó sẽ ưu tiên cho mình đi hưởng phước đức dương. Còn mình hưởng phước đức dương không hưởng thì hưởng phước đức âm, có vậy thôi. Đây là cái phước mình được hưởng, còn mà mình không hưởng thì thôi, thì mình muốn đi đâu mình đi.

Bây giờ cái căn bản đó, công đức cho về trước, cho về thì đương nhiên nó sẽ hành lễ cho mình về, vào cho Ban hành lễ Thần cho mình về, còn mình không muốn về ưu tiên thứ hai là lên Trời, ưu tiên thứ ba này là ở trái đất này nè, làm giàu. Trên trái đất này nó có 3 cái đức: Công đức, phước đức dương và phước đức âm, còn 2 cái đạo kia là ác đức và siêu ác đức thì nó không cần hỏi mình đâu, nó thực thi nhân quả liền, chứ nó không cần hỏi mình. Đó! Ý con hỏi vậy phải không?

Đó, của ai nấy lo, vợ chồng đến đây là do tới cái nghiệp đến, trả xong nghiệp thôi, mạnh ai nấy đi. Còn cái vấn đề mà, tạo phải để ý cái này nè: Con cúng vô trong cái chùa mà người ta làm phước, thì con có phước, mà vô cái chùa mà chuyên môn mà nó làm mê tín dị đoan, thì theo nó luôn đó. Ủa! Mình đồng ý, đồng ý theo, đồng ý lên chiếc tàu đi đâu, chủ tàu đi đâu mình đi đó. Nó tạo được phước, thì mình được hưởng phước, mà nó tạo ác thì mình phải theo ác. Chùa nó có 2 cái dạng: 

Chùa đúng thì theo 6 pháp môn của Đức Phật, muốn tu cái gì phải đúng theo. Mà duy nhất chỉ Thiền tông nó mới nói công đức, còn bao nhiêu cái chùa kia nó không nói. Mà nó là phước thôi, phước hoặc ác. Nó có 2 con đường đó, đừng có lo.

Bây giờ vợ chồng tuy là do cái nghiệp, vợ chồng là oan gia chứ không phải ấy, oan gia mới gặp với nhau, rồi trả nợ nhau, hết thôi đường em em đi, đường anh anh đi, vậy thôi.

Còn cái chuyện mà phước đức, ác đức thì mỗi người có cái kho riêng, ông Thần quản lý ông nhét vô, mình có gì nó nhét cái nấy vô thôi, còn cái đó làm sao biết được, đừng có lo cái chuyện đó.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien