Episode 14

full
Published on:

23rd Sep 2023

Cái ngã phát ra không kiểm soát được, cách giải quyết

14 Cái ngã phát ra không kiểm soát được, cách giải quyết

Trò hỏi:

Trước đây con đã tu Mật chú được 9 năm, nhưng nhiều lúc cái ngã của con nó phát ra, con không kiểm soát được nên con phải làm thế nào để cái ngã đó mất đi? 

Là một người tu Mật chú được 9 năm, sau đó qua Thiền tông, thì lâu lâu bản ngã cái chấp ngã của họ phát ra, họ không kiểm soát được họ muốn hỏi là làm cách nào để họ kiểm soát được cái ngã đó?

Thầy trả lời:

Bây giờ đó, cái đó không phải là cái ngã chấp, mà do ông cô hồn ông xúi mình, nên chơi với ông thôi. 

Bây giờ đó, thí dụ cái gì nó xảy ra cho mình, cái mình phát ra đó là mình chấp ngã, còn nó vô mình đừng có phát ra thì vài lần nó chán nó bỏ, tại nó vô rồi mình đi khoe người ta, là cái ngã nó hiện ra, nó vô mình cười, có khi nào nó vô nữa không, không vô nữa.

Giống như con thấy cái gì con thích, thì nó mới hút vô con, con không thích thì làm sao nó hút, thế giới này nó vậy, do mình thôi, thích thì nó tới, không thích thì thôi, thế giới này mà. Chứ còn bây giờ đừng có đối trị nó, không có đối trị, cái gì nó đến, bởi vậy thành ra ông Phật ông nói thấy biết thì thôi, thấy biết mà ham thì dính vô cái nó, mình không ham thì sao dính. Đó, đây là cái thuật của Thiền tông nè, thế gian này nó cũng vậy, muốn tu đừng có dính bất cứ cái gì, Buông hết thì tự nhiên vậy thôi. Còn cái chuyện thế gian mà nó chửi, nó làm cái gì chuyện của nó, mình biết Thiền tông lo Thiền tông, hết, thì tự động mình sẽ đạt được kết quả nó Thiền tông, cái chuyện thế gian bỏ đi.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien