Episode 43

full
Published on:

17th Jul 2022

Thiền tông sư có nhiệm vụ như thế nào Ai phong cho ông Nguyễn Nhân là Thiền tông sư

43 Thiền tông sư có nhiệm vụ như thế nào, Ai phong cho ông Nguyễn Nhân là Thiền tông sư 

Trò hỏi:

Ông cho tôi biết Thiền tông sư có nhiệm vụ như thế nào mà ông lại mặc áo Thiền tông sư? Ai phong cho ông? Có phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam phong không?

Thầy trả lời:

Bây giờ nè, tôi nói cái "Thiền tông" là cái thiền đi theo cái tông dòng, "sư" là ông thầy, ông thầy mới dám ngồi đây. Cái bản nè "đã được truyền Bí kíp Thiền tông", đọc kĩ đi: "Đã được truyền Bí kíp Thiền tông". Một Thiền tông sư là phải có cái tư cách này nè, muốn hỏi gì cho hỏi. 

Bằng của tôi, Thiền tông sư Đức Thảo và Thích Đức Hà cấp cho tôi ngày 15/10/1958, nay sáu mươi mấy năm, mà tôi không dám đưa ra, đợi khi nào mà chuẩn bị có một Tu sĩ hỏi tôi mới mặc. Nay ông hỏi, ông hỏi tôi mới mặc. Đó, nó nguyên tắc vậy. Nếu chữ Thiền tông sư này cho hỏi tự do, bây giờ cứ lên hỏi đi, không được, đạp cái bàn cho té, đạp cho té ông Nguyễn Nhân này đi "ông xạo chứ làm gì có Thiền tông sư". 

Dám chơi vậy đi. Ai dám chơi liều mạng với tôi không? Bây giờ ông chịu khó về nói đồng đạo hỏi mấy sư huynh, ông mới đại đức chứ gì, "đại" là lớn, đức lớn thôi, kiếm mấy ông Thượng tọa đó. Thượng tọa, "thượng" là cao, "tọa" là ngồi, ngồi cao. Thôi, kiếm mấy ông Đại đức đó thôi. Cái Đại đức này nè, ông mang danh Đại đức mà ông hiểu Đại đức là gì không? Muốn nghe tôi nói cho nghe? 

(Đại đức Thích Minh Đức trả lời: Tôi muốn nghe)

"Đại" là lớn, đức là đức lớn, mà đức ở thế gian này nó có 3 cái loại đức: Công đức, Ác đức và Phước đức, ông đức nào? Ông Đại đức 3 cái loại này nè: Công đức, Phước đức và Ác đức. Ông hợp với đức nào? Đó, trả lời coi. 

(Đại đức Thích Minh Đức trả lời: Theo tôi thì tôi sẽ chọn Công đức). 

Công đức hả, làm sao, làm sao có Công đức? Bữa nay ông tạo Công đức đó. Bữa nay ông hỏi này là ông tạo Công đức đó. Còn nếu ông đi lừa người ta là Ác đức. Bởi vì trên trái đất này nó có 3 loại đức. Công đức giúp người ta hiểu cái đạo. Ông đang nói cái này là ông giúp người ta hiểu đạo. Còn Phước đức giúp người ta an vui, ông phải là giàu. Nghèo không có Phước đức nổi đâu. Còn Ác đức, đi lừa người ta đó là Ác đức. Giác ngộ giải thoát không biết mà cứ đi dạy là chết rồi, là Ác đức đó. 

Vì thế mà mang cái Đại đức thì người ta hỏi, mai mốt hỏi chứ: Đại đức cái gì? Tôi có Công đức. Hỏi: Sao, sao có? Vừa rồi tôi hỏi chùa Tân Diệu đó, người ta vỗ tay lắm, mỗi người vỗ tay tôi có 1 Công đức đó. Bây giờ kêu người ta vỗ đi, vỗ nhiều vô, vỗ tay, mỗi vỗ tay ông hỏi mà người ta vỗ tay là ông có 1 Công đức đó. 

Đó, tôi đâu có làm gì đâu đó. Quay qua dòm coi, dòm qua người ta. Bây giờ tôi mới mở cái Công đức cho ông thấy, ông không có Ác đức mà ông có Công đức, mà không có Phước đức. Cái Phước đức là ông phải làm từ thiện, có tiền đâu làm? Mà giờ ông hỏi câu mà người ta hiểu hết là ông có Công đức. 

Vì thế mà "Đại đức Công đức", ghi vô. Về ghi cái bảng nha: Tôi là Thích gì đó, Đại đức Công đức nhiều chứ không phải là Ác đức nha. Chịu không? Bữa nay tự nhiên ông đến đây ông hỏi, ông có Công đức đó, Công đức nhiều. Chưa có ai hỏi mà vỗ tay. 

 2022/07/17 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

43 Thiền tông sư có nhiệm vụ như thế nào, Ai phong cho ông Nguyễn Nhân là Thiền tông sư

Trò hỏi:

Ông cho tôi biết Thiền tông sư có nhiệm vụ như thế nào mà ông lại mặc áo Thiền tông sư? Ai phong cho ông? Có phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam phong không?

Thầy trả lời:

Bây giờ nè, tôi nói cái "Thiền tông" là cái thiền đi theo cái tông dòng, "sư" là ông thầy, ông thầy mới dám ngồi đây. Cái bản nè "đã được truyền Bí kíp Thiền tông", đọc kĩ đi: "Đã được truyền Bí kíp Thiền tông". Một Thiền tông sư là phải có cái tư cách này nè, muốn hỏi gì cho hỏi.

/:

Dám chơi vậy đi. Ai dám chơi liều mạng với tôi không? Bây giờ ông chịu khó về nói đồng đạo hỏi mấy sư huynh, ông mới đại đức chứ gì, "đại" là lớn, đức lớn thôi, kiếm mấy ông Thượng tọa đó. Thượng tọa, "thượng" là cao, "tọa" là ngồi, ngồi cao. Thôi, kiếm mấy ông Đại đức đó thôi. Cái Đại đức này nè, ông mang danh Đại đức mà ông hiểu Đại đức là gì không? Muốn nghe tôi nói cho nghe?

(Đại đức Thích Minh Đức trả lời: Tôi muốn nghe)

"Đại" là lớn, đức là đức lớn, mà đức ở thế gian này nó có 3 cái loại đức: Công đức, Ác đức và Phước đức, ông đức nào? Ông Đại đức 3 cái loại này nè: Công đức, Phước đức và Ác đức. Ông hợp với đức nào? Đó, trả lời coi.

(Đại đức Thích Minh Đức trả lời: Theo tôi thì tôi sẽ chọn Công đức).

Công đức hả, làm sao, làm sao có Công đức? Bữa nay ông tạo Công đức đó. Bữa nay ông hỏi này là ông tạo Công đức đó. Còn nếu ông đi lừa người ta là Ác đức. Bởi vì trên trái đất này nó có 3 loại đức. Công đức giúp người ta hiểu cái đạo. Ông đang nói cái này là ông giúp người ta hiểu đạo. Còn Phước đức giúp người ta an vui, ông phải là giàu. Nghèo không có Phước đức nổi đâu. Còn Ác đức, đi lừa người ta đó là Ác đức. Giác ngộ giải thoát không biết mà cứ đi dạy là chết rồi, là Ác đức đó.

Vì thế mà mang cái Đại đức thì người ta hỏi, mai mốt hỏi chứ: Đại đức cái gì? Tôi có Công đức. Hỏi: Sao, sao có? Vừa rồi tôi hỏi chùa Tân Diệu đó, người ta vỗ tay lắm, mỗi người vỗ tay tôi có 1 Công đức đó. Bây giờ kêu người ta vỗ đi, vỗ nhiều vô, vỗ tay, mỗi vỗ tay ông hỏi mà người ta vỗ tay là ông có 1 Công đức đó.

Đó, tôi đâu có làm gì đâu đó. Quay qua dòm coi, dòm qua người ta. Bây giờ tôi mới mở cái Công đức cho ông thấy, ông không có Ác đức mà ông có Công đức, mà không có Phước đức. Cái Phước đức là ông phải làm từ thiện, có tiền đâu làm? Mà giờ ông hỏi câu mà người ta hiểu hết là ông có Công đức.

Vì thế mà "Đại đức Công đức", ghi vô. Về ghi cái bảng nha: Tôi là Thích gì đó, Đại đức Công đức nhiều chứ không phải là Ác đức nha. Chịu không? Bữa nay tự nhiên ông đến đây ông hỏi, ông có Công đức đó, Công đức nhiều. Chưa có ai hỏi mà vỗ tay.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien