Episode 74

full
Published on:

2nd Aug 2023

Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương

74 Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương

Câu hỏi:

Xin giải thích lại ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Ở nước Chúng Hương này tại sao chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Trả lời:

Ý 1: Giải thích ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật:

* Ý nghĩa của danh từ Thanh Văn: Người nghe âm thanh của tiếng nói mà ngộ Đạo, gọi là Thanh Văn.

* Ý nghĩa của danh từ Bích Chi Phật: Người ngộ Tánh Phật chỉ 1 phần trong 6 căn, gọi là 1 phần giác, gọi là Bích Chi Phật.

Ý 2: Giải thích vì sao ở nước Chúng Hương này chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Nước Chúng Hương gọi là nước “Dân chúng thắp hương”, cũng gọi là nước của Đạo Cúng.

Các vị hãy nghe bài kệ:

Chúng Hương nước cúng Cô Hồn

Bồ Tát vào nước Cô Hồn độ ra

Thanh Văn tu pháp Thích Ca

Trở về Phật Giới là ra Luân Hồi.

Bích Chi chỉ tu chữ Thôi

Thôi đi tất cả Luân Hồi không theo

Thiền Tông tu pháp không theo

Không theo vật chất, không theo Luân Hồi.


Muốn hết Luân Hồi phải thôi

Ngộ được Bích Chi Luân Hồi hết luôn

Thế giới Vật chất nên Buông

Bích Chi Buông được về nguồn Phật xưa.

Như vậy, Bồ Tát là những vị gan dạ, đến nước Đạo Cúng, để độ những người tu theo Đạo Cúng này.

Còn các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, những vị này tu Giải Thoát nên không đến nước Chúng Hương, tức nước Đạo Cúng, khói hương mịt mù. Nghĩa là các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, không đến Đạo Cúng này. Giống như những người tu Giải Thoát không đến nơi cúng Cô Hồn vậy.

Các vị hãy nghe bài kệ:

Người đời mê muội không khôn

Trái Đất Ngũ Thú, Cô Hồn là Vua

Mê muội cúng vua Cô Hồn

Bích Chi Viên Giác, Cô Hồn đến chi?


Thiền Tông xóa sạch Ngu si

Giúp người Giải Thoát mà đi về Nguồn

Người khôn phải nhớ luôn luôn

Không mê không ngốc, Cô Hồn đừng theo.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

74 Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương

Câu hỏi:

Xin giải thích lại ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Ở nước Chúng Hương này tại sao chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Trả lời:

Ý 1: Giải thích ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật:

* Ý nghĩa của danh từ Thanh Văn: Người nghe âm thanh của tiếng nói mà ngộ Đạo, gọi là Thanh Văn.

* Ý nghĩa của danh từ Bích Chi Phật: Người ngộ Tánh Phật chỉ 1 phần trong 6 căn, gọi là 1 phần giác, gọi là Bích Chi Phật.

Ý 2: Giải thích vì sao ở nước Chúng Hương này chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Nước Chúng Hương gọi là nước “Dân chúng thắp hương”, cũng gọi là nước của Đạo Cúng.

Các vị hãy nghe bài kệ:

Chúng Hương nước cúng Cô Hồn

Bồ Tát vào nước Cô Hồn độ ra

Thanh Văn tu pháp Thích Ca

Trở về Phật Giới là ra Luân Hồi.

Bích Chi chỉ tu chữ Thôi

Thôi đi tất cả Luân Hồi không theo

Thiền Tông tu pháp không theo

Không theo vật chất, không theo Luân Hồi.

Muốn hết Luân Hồi phải thôi

Ngộ được Bích Chi Luân Hồi hết luôn

Thế giới Vật chất nên Buông

Bích Chi Buông được về nguồn Phật xưa.

Như vậy, Bồ Tát là những vị gan dạ, đến nước Đạo Cúng, để độ những người tu theo Đạo Cúng này.

Còn các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, những vị này tu Giải Thoát nên không đến nước Chúng Hương, tức nước Đạo Cúng, khói hương mịt mù. Nghĩa là các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, không đến Đạo Cúng này. Giống như những người tu Giải Thoát không đến nơi cúng Cô Hồn vậy.

Các vị hãy nghe bài kệ:

Người đời mê muội không khôn

Trái Đất Ngũ Thú, Cô Hồn là Vua

Mê muội cúng vua Cô Hồn

Bích Chi Viên Giác, Cô Hồn đến chi?

Thiền Tông xóa sạch Ngu si

Giúp người Giải Thoát mà đi về Nguồn

Người khôn phải nhớ luôn luôn

Không mê không ngốc, Cô Hồn đừng theo.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien