Episode 14

full
Published on:

3rd May 2024

Nhiệm vụ 7 loài trong địa giới

14 Nhiệm vụ 7 loài trong địa giới

Trò hỏi:

Câu số 14. Gồm 3 ý:

- Ý 1: Địa giới có nghĩa là gì?

- Ý 2: Trong Địa giới có tất cả bao nhiêu loài sống chung, đó là những loài nào?

- Ý 3: Nhiệm vụ của từng loài trong Địa giới như thế nào?

Thầy trả lời:

Câu 14 này có 3 ý.

- Ý thứ nhất: Địa giới cũng gọi là bầu ngũ hành, bầu này hoàn toàn bằng đất - nước - không khí - lửa và điện từ âm dương.

- Ý thứ hai: Trong Địa giới có tất cả 7 loài sống chung, gồm:

1. Loài người.

2. Loài Thần.

3. Loài Thánh.

4. Loài Tiên.

5. Loài ngạ quỷ.

6. Loài súc sinh.

7. Loài thực vật.

- Ý thứ ba, tôi xin giải đáp nhiệm vụ cơ bản của từng loài trong Địa giới này như sau:

1. Loài người. Loài người có 5 nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ thứ nhất của con người là tự lo làm ăn chân chính, không tu theo bất cứ Đạo nào hết. Vì ở Trái Đất này là Trái Đất nhân quả, hễ tu là bị nhân quả, không giải thoát được. Còn nếu muốn tu theo các đạo, thì phải tìm hiểu cơ bản các đạo như sau:

1/ Tu theo các đạo để thành cái gì, hay thành ông hay bà gì? Phải biết cho thật rõ ràng, thuận lý và khoa học.

2/ Khi tu theo đạo thành rồi thì làm việc chi? Cũng phải hiểu biết cho thật rõ ràng, thuận lý, khoa học.

3/ Công thức tu theo đạo như thế nào? Cũng phải hiểu biết cho thật rõ ràng, thuận lý và khoa học.

4/ Khi đã tìm hiểu xong ba phần nêu trên, nếu mình có thắc mắc hỏi vị truyền bá đạo này có cho mình hỏi tự do hay không. Nếu cho mình hỏi tự do mà vị thầy này trả lời thuận lý và khoa học, thì mình nên vào đạo này tu. Mà khi đã tu thì phải triệt để thực hiện cho thật đúng 10 phần, 10 phần đó gồm có:        

+ Phần thứ nhất: Phải thực hiện thật đúng các bài Giáo lý của vị Giáo chủ đạo đó dạy.

+ Phần 2: Phải học cho thuộc các quyển kinh của vị Giáo chủ đạo đó dạy.

+ Phần 3: Phải học cho rành các bài Giáo lễ của vị Giáo chủ đạo đó dạy.

+ Phần 4: Phải nghiêm chỉnh thực hiện thật đúng các Luật của vị Giáo chủ đạo đó dạy.

+ Phần 5: Phải nghiêm chỉnh thực hiện thật đúng các Điều của vị Giáo chủ đạo đó dạy.

+ Phần 6: Phải quyết chí tu đạt cho được Tôn chỉ của vị Giáo chủ đạo đó dạy.

+ Phần 7: Phải quyết chí tu không sai Cương lĩnh của vị Giáo chủ đạo đó dạy.

+ Phần 8: Phải khép mình vào phần Nội quy của vị Giáo chủ đạo đó dạy.

+ Phần 9: Phải mặc đạo phục cho thật đúng với vị Giáo chủ đạo đó vẽ ra.

+ Phần 10: Phải xin vị thầy đại diện đạo cấp cho mình giấy hay bằng chứng nhận của đạo mà mình đã tình nguyện tu theo.

Đây là 10 phần căn bản của đạo mà mình đã chọn và tu theo. Nếu mình tu theo các đạo mà không có đủ 10 phần cơ bản này, nếu mình vào tu cốt là để lừa đảo lấy tiền của những người kém hiểu biết thì sẽ bị nhân quả. Bị nhân quả khi còn sống thì bị người mình lừa đảo tố cáo với chính quyền, thì chính quyền phạt tiền, nếu mình lừa đảo ít. Còn nếu mình lừa đảo nhiều thì chính quyền sẽ truy tố mình ra tòa, ở tù. Còn sau khi mình chết thì sẽ bị vị Thần quản lý mình giao cho Ban Thần thực thi nhân quả cho đi làm Hoa báo, hay xuống Địa ngục. Vì vậy làm người mà tu theo các đạo phải nhớ kỹ các phần này.

- Nhiệm vụ thứ hai của con người là lo cho bản thân. Nhiệm vụ này có 4 phần:

+ Phần 1: Sống đúng tư cách của một con người.

+ Phần 2: Con người sống với nhau bằng Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín.

+ Phần 3: Con người sống phải có trí tuệ thật sáng suốt.

+ Phần 4: Con người đừng tin lầm một điều gì dù là nhỏ nhất. 

- Nhiệm vụ thứ ba của một con người là lo cho gia đình. Nhiệm vụ này cũng có 4 phần:

+ Phần 1: Không cho người trong gia đình làm chuyện phi pháp.

+ Phần 2: Không cho người trong gia đình làm chuyện mê tín dị đoan.

+ Phần 3: Không cho người trong gia đình tu theo đạo mơ hồ, hay đạo Tưởng tượng.

+ Phần 4: Khuyến khích người trong gia đình nếu có tu thì tu theo đạo Giác ngộ và Giải thoát, nhưng phải có đầy đủ 12 phần của đạo:

1/ Đạo đó phải có quyển Giáo lý, có mấy bài của vị Giáo chủ đạo dạy.

2/ Đạo đó phải có quyển Giáo kinh, cũng có mấy bài kinh đọc.

3/ Đạo đó phải có quyển Giáo lễ, cũng có mấy bài Lễ để người tu hành lễ.

4/ Đạo đó phải có quyển Giáo điều, cũng để người tu biết có mấy điều.

5/ Đạo đó phải có quyển Giáo luật, cũng để người tu biết có mấy luật.

6/ Đạo đó phải có Tôn chỉ, để biết đạo tu thành gì.

7/ Đạo đó phải có Cương lĩnh, để người tu không sai.

8/ Đạo đó phải có Nội quy, cũng để người tu biết có mấy nội quy.

9/ Đạo đó phải có Đạo phục, để người tu biết tu theo đạo nào.

10/ Đạo đó phải có giấy hay bằng chứng nhận để trình chính quyền, khi chính quyền hỏi.

11/ Đạo đó phải cho người thắc mắc hỏi tự do, thì mới là đạo chân thật.

12/ Đạo đó phải có giấy cam kết là tu không sai, thì mới là đạo đàng hoàng.

- Nhiệm vụ thứ tư của một con người là lo cho Tổ Quốc. Ở nhiệm vụ này cũng có 4 phần:

+ Phần 1: Tổ Quốc mình có nước nào xâm chiếm, mình có sức khỏe đầy đủ thì vào quân đội để đánh đuổi quân xâm chiếm. Còn mình không có sức khỏe đầy đủ, thì tham gia hậu cần để giúp quân đội.

+ Phần 2: Tổ Quốc mình nhân dân mê tín, thì tìm cách nào nói cho nhân dân đừng mê tín.

+ Phần 3: Tổ Quốc mình nhân dân tu theo đạo mơ hồ nhiều quá thì tìm cách nói cho nhân dân mình biết, đừng tu theo đạo mơ hồ nữa, mà thành người không trí tuệ.

+ Phần 4: Tổ Quốc mình nếu có đạo khoa học phổ biến ra mà được Nhà nước cho phép, thì đến tìm hiểu, thấy thật đúng thực tế và khoa học thông báo cho nhân dân biết hành theo, để Tổ Quốc mình có danh tiếng với các nước khác là nước mình có đạo khoa học. Còn nếu đạo khoa học mình hỏi mà trả lời ấp a ấp úng, thì có văn bản đề nghị chính quyền dẹp bỏ tức khắc, để nước mình không có đạo lừa đảo. Trên đây là các nhiệm vụ của một con người.

***

2. Loài thứ hai sống chung ở Địa giới là loài Thần. Loài Thần được tổ chức và lập ra 10 Ban hoạt động như sau:

- Đứng đầu loài Thần là Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu, chịu trách nhiệm quản lý Trái Đất cũng như thân và tánh người về phần Dương. Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu có lập ra 10 Ban quản lý Trái Đất, cũng như thân và tánh người về phần Dương, về sức mạnh. 10 Ban đó, gồm có:

1/ Ban thứ 1: Trợ giúp Thần Chủ và Thần Mẫu giải quyết công việc sơ bộ.

2/ Ban thứ 2: Cho phép Kim thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất, tìm hạt công đức.

3/ Ban thứ 3: Tổ chức hành các lễ, gọi là Ban Nghi lễ Thần.

4/ Ban thứ 4: Quản lý thân và tánh người tìm 5 loại hạt đức.

5/ Ban thứ 5: Trợ giúp thân và tánh người sống mạnh dạn, kiên cường.

6/ Ban thứ 6: Ban Thần thực thi nhân quả.

7/ Ban thứ 7: Ban Thần hộ pháp, hộ trì 5 Pháp môn tu còn trong nhân quả của vị Phật dạy.

8/ Ban thứ 8: Ban Thần Kim Cang, hộ trì Pháp môn Thiền tông của vị Phật.

9/ Ban thứ 9: Ban Thần giữ cửa Địa ngục.

10/ Ban thứ 10: Là Ban Thần giữ núi non sông hồ và biển cả.

***

3. Loài thứ ba sống chung Địa giới là loài Thánh. Loài Thánh thì được tổ chức và cũng có lập ra 5 Ban hoạt động như sau: 

Đứng đầu loài Thánh là Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu, chịu trách nhiệm quản lý Trái Đất cũng như thân và tánh người về phần Dương. Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu có lập ra 5 Ban quản lý Trái Đất, cũng như thân và tánh người về tư cách.

1/ Ban thứ nhất là trợ giúp Thánh Chủ và Thánh Mẫu giải quyết công việc sơ bộ.

2/ Ban Thánh thứ hai là lập ra 3 đạo Thần - Thánh - Tiên để người tu tránh nhân quả. 

3/ Ban Thánh thứ ba là quản lý 3 đạo Thần - Thánh - Tiên. 

4/ Ban Thánh thứ tư là phụ giúp Ban Nghi Lễ Thần. 

5/ Ban Thánh Thứ năm là phụ giúp thân và tánh người sống có tư cách của một con người là Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín. 

***

4. Loài thứ tư sống chung Địa giới là loài Tiên. Loài Tiên cũng được tổ chức và có lập ra 5 Ban hoạt động như sau: 

Đứng đầu loài Tiên là Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu. Chịu trách nhiệm quản lý Trái Đất cũng như thân và tánh người về phần Dương. Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu cũng lập ra 5 Ban quản lý Trái Đất, cũng như thân và tánh người về an nhàn, gồm các Ban: 

1/ Ban 1: Trợ giúp Tiên Chủ và Tiên Mẫu giải quyết công việc sơ bộ. 

2/ Ban 2: Lập ra nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải Thanh tịnh. 

3/ Ban 3: Quản lý nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải Thanh tịnh. 

4/ Ban 4: Phụ giúp Ban Nghi lễ Thần. 

5/ Ban 5: Phụ giúp thân và tánh người sống an nhàn bằng trí tuệ thật sáng suốt, không tin sai lầm một điều gì, nhất là không tu, vì tu là bị nhân quả, không thể giải thoát được.

***

5. Loài thứ năm sống chung Địa giới là loài Chúa. Loài Chúa được tổ chức và có lập ra 6 Ban hoạt động như sau: 

Đứng đầu loài Chúa là Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu, chịu trách nhiệm quản lý Trái Đất cũng như thân và tánh người về phần Âm. Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu có lập ra 6 Ban quản lý thân và tánh người về tìm hiểu và tu hành. 6 Ban đó: 

1/ Ban 1: Trợ giúp Chúa Chủ và Chúa Mẫu giải quyết công việc sơ bộ. 

2/ Ban 2: Lập ra 3 đạo tu, gồm: Hiển linh - Tình thương - Bác ái. 

3/ Ban 3: Quản lý 3 đạo tu Hiển linh - Tình thương - Bác ái. 

4/ Ban 4: Nhập xác người thích hiển linh, để lập ra 3 đạo Hiển linh - Tình thương - Bác Ái. Do vị Thái Cực Tiên Ông và Thái Cực Tiên Mẫu làm trưởng ban. 

5/ Ban 5: Nhập xác người thích hiển linh để làm nhà tiên tri. 

6/ Ban 6: Nhập xác người khuyên tu theo 3 đạo Hiển linh - Tình thương - Bác ái. Chú ý khi Pháp môn Giải thoát của một vị Phật cho công bố ra mà có nhiều người hành theo, thì các vị cô hồn lợi dụng Ban Chúa hoạt động ban đêm, không thể kiểm soát được. Nên các vị cô hồn có lập ra Ban thứ bảy có danh là Phá pháp môn Thiền tông, bằng các hoạt động như sau: 

+ Khiến người vào tu, để cướp Pháp môn Thiền tông học này. 

+ Khiến người chửi Pháp môn Thiền tông học này. 

+ Khiến người phá Pháp môn Thiền tông học này. 

+ Khiến người dẹp Pháp môn Thiền tông học này. 

+ Khiến người triệt tiêu Pháp môn Thiền tông học này. 

+ Nhập xác người nói linh thiêng, để không ai theo Pháp môn Thiền tông học này nữa. V.v. 

***

6. Loài thứ sáu sống chung trong Địa giới đó là loài súc sinh. Loài súc sinh có 2 nhiệm vụ:

1/ Nhiệm vụ thứ nhất làm thức ăn cho loài người và các loài động vật khác. 

2/ Nhiệm vụ thứ hai làm phương tiện giúp loài người chuyên chở. 

***

7. Loài thứ bảy sống chung Địa giới là loài thực vật. Loài thực vật cũng có 2 nhiệm vụ:

1/ Nhiệm vụ thứ nhất làm thức ăn cho loài người và các loài động vật khác. 

2/ Nhiệm vụ thứ hai là làm vật liệu giúp loài người xây dựng. 

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien