Episode 32

full
Published on:

16th Feb 2023

Nguyên nhân gì chúng sanh có 10 phần mê muội

32 Nguyên nhân gì chúng sanh có 10 phần mê muội

Trò hỏi:

Đức Phật nói: chúng sanh 10 phần mê muội cả 10. Vậy nguyên do gì bị mê muội, và muốn hết mê muội thì phải làm sao?

Thầy trả lời:

*Ý thứ nhất: Đức Phật nói chúng sanh 10 phần mê muội cả 10. Mười phần mê muội gồm:

1/ Mê muội 1: không biết trái đất mà chúng ta đang sống, là ai tạo ra? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy, tầm bạ. Đây là mê muội thứ nhất.

2/ Mê muội 2: không biết trái đất mà chúng ta đang sống, tuổi thọ là bao nhiêu năm? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ hai.

3/ Mê muội 3: không biết trái đất mà chúng ta đang sống, có bao nhiêu loài sống? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 3.

4/ Mê muội 4: không biết Càn khôn vũ trụ là gì, chứa gì trong đó? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ tư.

5/ Mê muội 5: không biết Phật giới ở đâu, cấu tạo bằng gì, loài nào sống trong đó? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 5.

6/ Mê muội 6: không biết Tam giới ở đâu, cấu tạo bằng gì, loài nào sống trong Tam giới? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 6.

7/ Mê muội 7: không biết Địa giới ở đâu, cấu tạo bằng gì? Loại nào sống trong Địa giới? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 7.

8/ Mê muội 8: không biết tại sao trái đất phải có Đạo để làm gì? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 8.

9/ Mê muội 9: các Đạo ở trái đất này, Có Đạo nào trình bày ra được sự thật không? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 9.

10/ Mê muội 10: các Đạo ở Trái đất này, do ai lập ra? Hoàn toàn không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 10.

Vì vậy Đức Phật mới nói câu: “Chúng sanh 10 phần, mê muội cả mười”, là vậy. Nếu mê muội, mà đừng có nói gì, thì nhân quả không có kéo mình.

Đã mê muội, mà bày đặt ra làm đủ chuyện để lường gạt người không biết. Nên bị nhân quả đi 1 trong 2 nơi như sau:

1/ Làm hoa báo, để trả nợ.

2/ Xuống địa ngục, để đền tội do lường gạt người không biết.

*Ý thứ 2: nguyên nhân mê muội có 3 nguyên nhân:

1/Nguyên nhân 1: Thân người là vô tri, không biết gì. Là nguyên nhân 1.

2/Nguyên nhân 2: Tánh người là do sức hút của điện từ âm dương. Khi đủ công suất, mới phát ra 16 thứ tánh người. Trống rỗng, cũng không biết gì. Là nguyên nhân 2.

3/Nguyên nhân 3: Tánh người là âm dương, mà tánh Phật mượn thân và tánh người, sử dụng nhiều là phần âm, như: tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến chấp. Bị điện từ âm che dày đặt. Nên không thấy và biết gì. Là nguyên nhân 3.

*Ý thứ 3: Muốn hết mê muội. Thì tìm Quyển Giáo lý của Đức Phật, học cho thông hết, là hết mê muội.

Muốn hết mê muội, có 2 cách:

+ Cách 1: Tạo được nhiều công đức. Lực sáng công đức, đưa vào kho Như lai tàng. Tự nhiên vô minh tan. Gọi là người thông minh.

+ Cách 2: Không sử dụng 7 thứ tánh âm của tánh người. Vô minh không dày, thì từ từ vô minh tự mỏng đi. Tự nhiên tánh Phật sử dụng 16 thứ tánh người, được sáng suốt hơn.


Cơ bản con người khôn hay người dại như sau:

1/ Phải biết thân con người là gì? Là thân tứ đại duyên hợp mới có. Tứ đại là vô tri, tức không biết gì.

2/ Phải biết tánh con người là gì? Là do sức hút của điện từ âm dương. Cuốn hút đầy đủ công suất, mới phát ra 16 thứ tánh, gọi là tánh người. Tánh người trống rỗng, không biết gì.

3/ Tánh Phật! Ở Phật giới. Chỉ thấy- nghe- nói- biết- thanh tịnh. Mượn thân và tánh người, tạo công đức. Không biết tạo như thế nào để có công đức. Vì vậy khi tánh Phật vào trái đất, vào gia đình. Xin làm con của cha mẹ, để khi lớn lên tạo công đức. Nhờ 6 Vị: Thần- Thánh- Tiên chủ quản lý trái đất và Thần- Thánh- Tiên mẫu. 6 Vị này trợ giúp cho mỗi tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức. Mỗi thân và tánh người đều có 3 Vị Thần- Thánh- Tiên thừa hành trợ giúp thân và tánh người. Để tánh Phật điều khiển thân và tánh người, tạo công đức, mang trở về Phật giới.


Các việc làm của Thần Thánh Tiên như sau:

1/ Vị Thần thừa hành, giúp thân và tánh người: mạnh dạn, kiên cường, không sợ vv…. Bất cứ gì ở trái đất này.

2/ Vị Thánh thừa hành, giúp thân và tánh người: sống nhân- nghĩa- lễ- trí- tín vv… Để không bị nhân quả nặng ở trái đất này.

3/ Vị Tiên thừa hành, giúp thân và tánh người: sống an nhàn, không tin, không tu vv…. Vì tin hay tu, là bị nhân quả ở trái đất này. Phải đi theo nhân quả.

Chờ ngày Vị Phật cho công bố công thức tạo công đức. Học để mang trở về Phật giới.

4/ Vị Thái cực Tiên ông và Thái cực Tiên mẫu có nhiệm vụ:

+ Một là: quản lý 7 phần âm của tánh người là: tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp. Để chi vậy? Để không trở về Phật giới được. Ở lại trái đất và Tam giới.

1. Ở Tam giới hưởng nghiệp phước đức dương các Cõi trời.

2. Ở trái đất hưởng nghiệp phước đức âm hay bị nghiệp ác đức gồm:

Nghiệp ác đức 1: ở địa ngục: lừa đảo, giết người vv…

Nghiệp ác đức 2: làm hoa báo: không biết Giác ngộ và Giải thoát là gì? Giả thầy tu giảng đạo tầm bậy tầm bạ, lấy tiền của những người không biết.

Nghiệp ác đức 3: làm súc sinh chuyên sát hại loài súc sinh.

Nghiệp siêu ác đức 4: vào hầm lửa lớn. Vì chê, chửi, phá, cướp, triệt tiêu pháp môn Giải thoát của Đạo Phật.

Đức Phật dạy:

“Trái đất nhân quả mà tu

Tu đúng Giáo lý để du trên trời

Tu sai Giáo lý tiêu đời

Phải làm hoa báo ngàn đời chưa xong

Như Lai dạy rõ các ông

Muốn về Phật giới phải không

Không tu, không chứng, làm chi

Học tạo công đức, đi về nhà xưa”.


+ Giải thích 7 tánh âm của tánh người:

1/ Tham gồm có:

Một là phải tham có tiền thật nhiều.

Hai là phải tham có của hơn người.

Ba là phải tham tu để thành thánh.

Bốn là phải tham tin, để cho ta là khôn tuyệt.

Năm là phải tham cho có danh thật lớn.

Sáu là phải tham có tài cho thật giỏi vv…

2/ Sân: phải nóng giận cho người xung quanh sợ.

3/ Si: phải muốn cho bằng được, cho có đẳng cấp.

4/ Mạn: phải ngã mạn, ngang tàng. Để xung quanh họ ớn.

5/ Nghi: phải nghi tất cả những người xung quanh.

6/ Ác: phải ác tất cả với mọi người. Để họ khiếp sợ.

7/ Kiến chấp: phải kiến chấp, cho ta là tài giỏi nhất.

Bảy thứ tánh người âm này, là do thập loại đệ tử của vị thánh chúa thế giới quản lý 7 phần âm này. Vì thánh chúa thế giới là vị thái cực tiên ông và thái cực tiên mẫu, quản lý 7 thứ tánh người âm này. Đây là phân định nhiệm vụ 4 loài ở trái đất này. Để điều khiển thân và tánh người, sống nơi thế giới vật chất âm dương.


2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

32 Nguyên nhân gì chúng sanh có 10 phần mê muội

Trò hỏi:

Đức Phật nói: chúng sanh 10 phần mê muội cả 10. Vậy nguyên do gì bị mê muội, và muốn hết mê muội thì phải làm sao?

Thầy trả lời:

*Ý thứ nhất: Đức Phật nói chúng sanh 10 phần mê muội cả 10. Mười phần mê muội gồm:

1/ Mê muội 1: không biết trái đất mà chúng ta đang sống, là ai tạo ra? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy, tầm bạ. Đây là mê muội thứ nhất.

2/ Mê muội 2: không biết trái đất mà chúng ta đang sống, tuổi thọ là bao nhiêu năm? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ hai.

3/ Mê muội 3: không biết trái đất mà chúng ta đang sống, có bao nhiêu loài sống? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 3.

4/ Mê muội 4: không biết Càn khôn vũ trụ là gì, chứa gì trong đó? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ tư.

5/ Mê muội 5: không biết Phật giới ở đâu, cấu tạo bằng gì, loài nào sống trong đó? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 5.

6/ Mê muội 6: không biết Tam giới ở đâu, cấu tạo bằng gì, loài nào sống trong Tam giới? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Không ai biết. Đây là mê muội thứ 6.

7/ Mê muội 7: không biết Địa giới ở đâu, cấu tạo bằng gì? Loại nào sống trong Địa giới? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 7.

8/ Mê muội 8: không biết tại sao trái đất có Đạo để làm gì? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 8.

9/ Mê muội 9: các Đạo ở trái đất này, Có Đạo nào trình bày ra được sự thật không? Không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 9.

10/ Mê muội 10: các Đạo ở Trái đất này, do ai lập ra? Hoàn toàn không ai biết. Tưởng tượng nói tầm bậy tầm bạ. Đây là mê muội thứ 10.

Vì vậy Đức Phật mới nói câu: “Chúng sanh 10 phần, mê muội cả mười”, là vậy. Nếu mê muội, mà đừng có nói gì, thì nhân quả không có kéo mình.

Đã mê muội, mà bày đặt ra làm đủ chuyện để lường gạt người không biết. Nên bị nhân quả đi 1 trong 2 nơi như sau:

1/ làm hoa báo, để trả nợ.

2/ xuống địa ngục, để đền tội do lường gạt người không biết.

*Ý thứ 2: nguyên nhân mê muội có 3 nguyên nhân:

1/Nguyên nhân 1: Thân người là vô tri, không biết gì. Là nguyên nhân 1.

2/Nguyên nhân 2: Tánh người là do sức hút của điện từ âm dương. Khi đủ công suất, mới phát ra 16 thứ tánh người. Trống rỗng, cũng không biết gì. Là nguyên nhân 2.

3/Nguyên nhân 3: Tánh người là âm dương, mà tánh Phật mượn thân và tánh người, sử dụng nhiều là phần âm, như: tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến chấp. Bị điện từ âm che dày đặt. Nên không thấy và biết gì. Là nguyên nhân 3.

*Ý thứ 3: Muốn hết mê muội. Thì tìm Quyển Giáo lý của Đức Phật, học cho thông hết, là hết mê muội.

Muốn hết mê muội, có 2 cách:

+ Cách1: tạo được nhiều công đức. Lực sáng công đức, đưa vào kho Như lai tàng. Tự nhiên vô minh tan. Gọi là người thông minh.

+ Cách 2: không sử dụng 7 thứ tánh âm của tánh người. Vô minh không dày, thì từ từ vô minh tự mỏng đi. Tự nhiên tánh Phật sử dụng 16 thứ tánh người, được sáng suốt hơn.

Cơ bản con người khôn hay người dại như sau:

1/ phải biết thân con người là gì? Là thân tứ đại duyên hợp mới có. Tứ đại là vô tri, tức không biết gì.

2/ phải biết tánh con người là gì? Là do sức hút của điện từ âm dương. Cuốn hút đầy đủ công suất, mới phát ra 16 thứ tánh, gọi là tánh người. Tánh người trống rỗng, không biết gì.

3/ tánh Phật! Ở Phật giới. Chỉ thấy- nghe- nói- biết- thanh tịnh. Mượn thân và tánh người, tạo công đức. Không biết tạo như thế nào để có công đức. Vì vậy khi tánh Phật vào trái đất, vào gia đình. Xin làm con của cha mẹ, để khi lớn lên tạo công đức. Nhờ 6 Vị: Thần- Thánh- Tiên chủ quản lý trái đất và Thần- Thánh- Tiên mẫu. 6 Vị này trợ giúp cho mỗi tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức. Mỗi thân và tánh người đều có 3 Vị Thần- Thánh- Tiên thừa hành trợ giúp thân và tánh người. Để tánh Phật điều khiển thân và tánh người, tạo công đức, mang trở về Phật giới.

Các việc làm của Thần Thánh Tiên như sau:

1/ Vị Thần thừa hành, giúp thân và tánh người: mạnh dạn, kiên cường, không sợ vv…. Bất cứ gì ở trái đất này.

2/ Vị Thánh thừa hành, giúp thân và tánh người: sống nhân- nghĩa- lễ- trí- tín vv… Để không bị nhân quả nặng ở trái đất này.

3/ Vị Tiên thừa hành, giúp thân và tánh người: sống an nhàn, không tin, không tu vv…. Vì tin hay tu, là bị nhân quả ở trái đất này. Phải đi theo nhân quả.

Chờ ngày Vị Phật cho công bố công thức tạo công đức. Học để mang trở về Phật giới.

4/ Vị Thái cực Tiên ông và Thái cực Tiên mẫu có nhiệm vụ:

+ một là: quản lý 7 phần âm của tánh người là: tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp. Để chi vậy? Để không trở về Phật giới được. Ở lại trái đất và Tam giới.

1 ở Tam giới hưởng nghiệp phước đức dương các Cõi trời.

2 ở trái đất hưởng nghiệp phước đức âm hay bị nghiệp ác đức gồm:

Nghiệp ác đức 1: ở địa ngục: lừa đảo, giết người vv…

Nghiệp ác đức 2: làm hoa báo: không biết Giác ngộ và Giải thoát là gì? Giả thầy tu giảng đạo tầm bậy tầm bạ, lấy tiền của những người không biết.

Nghiệp ác đức 3: làm súc sinh chuyên sát hại loài súc sinh.

Nghiệp siêu ác đức 4: vào hầm lửa lớn. Vì chê, chửi, phá, cướp, triệt tiêu pháp môn Giải thoát của Đạo Phật.

Đức Phật dạy:

“Trái đất nhân quả mà tu

Tu đúng Giáo lý để du trên trời

Tu sai Giáo lý tiêu đời

Phải làm hoa báo ngàn đời chưa xong

Như Lai dạy rõ các ông

Muốn về Phật giới phải không

Không tu, không chứng, làm chi

Học tạo công đức, đi về nhà xưa”.

+ Giải thích 7 tánh âm của tánh người:

1/ tham gồm có:

một là phải tham có tiền thật nhiều.

hai là phải tham có của hơn người.

ba là phải tham tu để thành thánh.

bốn là phải tham tin, để cho ta là khôn tuyệt.

năm là phải tham cho có danh thật lớn.

sáu là phải tham có tài cho thật giỏi vv…

2/ sân: phải nóng giận cho người xung quanh sợ.

3/ si: phải muốn cho bằng được, cho có đẳng cấp.

4/ mạn: phải ngã mạn, ngang tàng. Để xung quanh họ ớn.

5/ nghi: phải nghi tất cả những người xung quanh.

6/ ác: phải ác tất cả với mọi người. Để họ khiếp sợ.

7/ kiến chấp: phải kiến chấp, cho ta là tài giỏi nhất.

Bảy thứ tánh người âm này, là do thập loại đệ tử của vị thánh chúa thế giới quản lý 7 phần âm này. Vì thánh chúa thế giới là vị thái cực tiên ông và thái cực tiên mẫu, quản lý 7 thứ tánh người âm này. Đây là phân định nhiệm vụ 4 loài ở trái đất này. Để điều khiển thân và tánh người, sống nơi thế giới vật chất âm dương.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien