Episode 33

full
Published on:

16th Feb 2023

Muốn tu thiền tông thì bắt đầu từ đâu

33 Muốn tu thiền tông thì bắt đầu từ đâu

Trò hỏi:

Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông thì phải bắt đầu từ đâu?

Thầy trả lời:

Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông, thì phải tuần tự như sau:

  1. Tìm quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, học cho biết.
  2. Học xong quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, thì mới bắt đầu thực hành.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

33 Muốn tu thiền tông thì bắt đầu từ đâu

Trò hỏi:

Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông thì phải bắt đầu từ đâu?

Thầy trả lời:

Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông, thì phải tuần tự như sau:

Tìm quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, học cho biết.

Học xong quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, thì mới bắt đầu thực hành.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien