Episode 1

full
Published on:

2nd Aug 2023

Người như thế nào mới thấy được địa ngục

01 Người như thế nào mới thấy được địa ngục

Câu hỏi:

Xin hỏi Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục tiếp xúc với mẹ. Trong lịch sử Phật giáo: ngoài Đức Phật và Mục Kiền Liên, người như thế nào mới thấy được cảnh giới này?

Trả lời:

Xin trả lời ý 1:

Các vị phải biết ở trái đất này người bị nhân quả là do ban Thần thực thi, mẹ Mục Kiền Liên là người mộ đạo Phật, làm có bao nhiêu tiền đem đến chùa dâng cúng cho quý Thầy tu hết.

Mẹ Mục Kiền Liên là người tạo phước đức nhiều nhất, nhưng bà có cái kiến chấp là cúng tiền cho các Thầy để có danh, vì vậy mỗi lần bà cúng tiền và vật chất cho các Thầy thì quý Thầy phải quý trọng bà. Vì bà có ngã chấp như vậy nên bà rất hãnh diện. Bà là người số một cúng dường cho các Thầy ở chùa không người nào hơn bà được.

Sau đó có vợ ông quan ở địa phương cũng hâm mộ đạo Phật. Vợ vị quan địa phương này đến chùa, đương nhiên các vị tăng phải niềm nở tiếp đón nồng hậu hơn bà, nên bà rất buồn và ganh ghét, nên bà về nhà làm bánh bao nhân bằng thịt chó đem dâng cúng cho các Thầy ở chùa ăn. Khi các Thầy ăn xong bà mới nói thật là bà làm bánh bao bằng nhân thịt chó cho các Thầy ăn. Các vị Thầy nghe vậy mới ra sau vườn ói ra hết. Mẹ của Mục Kiền Liên bị ác nghiệp.

Sau mấy tháng mẹ Đức Mục Kiền Liên chết. Bà bị ban Thần thực thi nhân quả cho Bà xuống tầng địa ngục thứ nhất trong 18 tầng. Đức Mục Kiền Liên là vị tu chứng được quả vị A La Hán có thần thông bậc nhất, trong đó có huệ nhãn, tức con mắt có hồng ngoại nên nhìn thấy cõi vô hình.

Đức Mục Kiền Liên nhìn thấy Mẹ mình bị nhân quả ở địa ngục thứ nhất, thấy Mẹ ăn cơm cháy đỏ như lửa, nên Đức Mục Kiền Liên mới xin vị Thần quản lý cửa địa ngục, xuống địa ngục thăm Mẹ. Vị Thần quản lý địa ngục cho phép. Khi thăm Mẹ xong, Đức Mục Kiền Liên mới trở lên về nhà nấu cơm đem dâng cho Mẹ ăn, cũng qua thủ tục là xin vị Thần quản lý địa ngục. Khi Mẹ Mục Kiền Liên bốc cơm ăn, thì cơm cũng cháy đỏ như ăn cục than đang cháy vậy.

Đức Mục Kiền Liên mới đem vụ này trình Đức Phật. Đức Phật mới nó: “Mẹ ngươi tuy có ác nghiệp, nhưng cũng ít thôi. Mẹ ngươi có phước đức nhiều lắm. Nếu ngươi muốn cứu mẹ ra khỏi địa ngục thì Như Lai giúp cho, ngươi phải làm như sau: Tìm ông Xá Lợi Phất là người có công đức rất nhiều, tìm thêm 9 vị tăng nữa, người nào có công đức mỗi người ngươi xin một công đức. Nếu 10 người này đồng ý thì Như Lai sẽ lấy số công đức của 10 người này mỗi người một công đức. Như Lai lấy 10 công đức này quấn chặt ác đức của mẹ ngươi lại, để phước nghiệp của Mẹ ngươi lộ ra.”

Như Lai xin vị Thần chủ trái đất cho Mẹ ngươi vãng sanh lên cõi trời sống, khi nào Như Lai cho công bố pháp môn Giải thoát ra ở nước Rồng, Như Lai xin vị Chúa trời mà Mẹ người hưởng phước xin trở lại nước Rồng khi lớn lên học công thức, tạo công đức mang trở về Phật giới THÀNH PHẬT

TRÊN ĐÂY LÀ CÔNG THỨC CỨU MỘT NGƯỜI BỊ ÁC NGHIỆP Ở ĐỊA NGỤC. Hiện nay, người nào muốn cứu cha mẹ mình ở địa ngục lên thì phải làm như sau, thì mới cứu cha hay mẹ mình ở địa ngục lên được, gồm có các phần:

1/ Biết chắc chắn rằng cha hay mẹ mình đang ở địa ngục, thì mới cứu. Còn cha hay mẹ mình không bị nghiệp ở địa ngục, tổ chức nhờ các Thầy cứu thì là không phải. Tổ chức chi mất công tốn tiền vô ích.

2/ Thỉnh được vị Thầy toàn năng toàn giác liên hệ được vị Thần chủ quản lý trái đất. Vị Thần chủ quản lý trái đất đồng ý giúp đỡ.

3/ Tìm cho được 10 vị Thầy tu có công đức. Xin các vị này mỗi vị Thầy một công đức.

4/ Mình phải xuống địa ngục được như Đức Mục Kiền Liên, thì nên tổ chức cứu cha hay mẹ mình lên.

Còn vị nào đó muốn cứu cha hay mẹ ở địa ngục mà không có 4 phần nói trên, thì nên suy nghĩ lại. Chớ tu theo đạo Phật mà không hiểu, nghe ai nói gì cũng làm thì làm sao tu đúng lời của Đức Phật dạy được. Đức Phật dạy:

Đạo Phật khoa học rõ ràng

Muốn tu, tìm hiểu rõ ràng mới tu

Tu mà tin đại là ngu

Uổng cho một kiếp tu theo đạo mù.

Xin trả lời ý 2:

Ngoài Đức Phật và Mục Kiền Liên ra chưa có ai thấy được chúng sinh ở cảnh giới địa ngục. Những vị muốn thấy địa ngục là phải như sau:

1/ Phải có công đức thật nhiều.

2/ Con mắt phải có Huệ nhãn, tức con mắt hồng ngoại nhiều thì mới thấy được địa ngục.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

01 Người như thế nào mới thấy được địa ngục

Câu hỏi:

Xin hỏi Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục tiếp xúc với mẹ. Trong lịch sử Phật giáo: ngoài Đức Phật và Mục Kiền Liên, người như thế nào mới thấy được cảnh giới này?

Trả lời:

Xin trả lời ý 1:

Các vị phải biết ở trái đất này người bị nhân quả là do ban Thần thực thi, mẹ Mục Kiền Liên là người mộ đạo Phật, làm có bao nhiêu tiền đem đến chùa dâng cúng cho quý Thầy tu hết.

Mẹ Mục Kiền Liên là người tạo phước đức nhiều nhất, nhưng bà có cái kiến chấp là cúng tiền cho các Thầy để có danh, vì vậy mỗi lần bà cúng tiền và vật chất cho các Thầy thì quý Thầy phải quý trọng bà. Vì bà có ngã chấp như vậy nên bà rất hãnh diện. Bà là người số một cúng dường cho các Thầy ở chùa không người nào hơn bà được.

Sau đó có vợ ông quan ở địa phương cũng hâm mộ đạo Phật. Vợ vị quan địa phương này đến chùa, đương nhiên các vị tăng phải niềm nở tiếp đón nồng hậu hơn bà, nên bà rất buồn và ganh ghét, nên bà về nhà làm bánh bao nhân bằng thịt chó đem dâng cúng cho các Thầy ở chùa ăn. Khi các Thầy ăn xong bà mới nói thật là bà làm bánh bao bằng nhân thịt chó cho các Thầy ăn. Các vị Thầy nghe vậy mới ra sau vườn ói ra hết. Mẹ của Mục Kiền Liên bị ác nghiệp.

Sau mấy tháng mẹ Đức Mục Kiền Liên chết. Bà bị ban Thần thực thi nhân quả cho Bà xuống tầng địa ngục thứ nhất trong 18 tầng. Đức Mục Kiền Liên là vị tu chứng được quả vị A La Hán có thần thông bậc nhất, trong đó có huệ nhãn, tức con mắt có hồng ngoại nên nhìn thấy cõi vô hình.

Đức Mục Kiền Liên nhìn thấy Mẹ mình bị nhân quả ở địa ngục thứ nhất, thấy Mẹ ăn cơm cháy đỏ như lửa, nên Đức Mục Kiền Liên mới xin vị Thần quản lý cửa địa ngục, xuống địa ngục thăm Mẹ. Vị Thần quản lý địa ngục cho phép. Khi thăm Mẹ xong, Đức Mục Kiền Liên mới trở lên về nhà nấu cơm đem dâng cho Mẹ ăn, cũng qua thủ tục là xin vị Thần quản lý địa ngục. Khi Mẹ Mục Kiền Liên bốc cơm ăn, thì cơm cũng cháy đỏ như ăn cục than đang cháy vậy.

Đức Mục Kiền Liên mới đem vụ này trình Đức Phật. Đức Phật mới nó: “Mẹ ngươi tuy có ác nghiệp, nhưng cũng ít thôi. Mẹ ngươi có phước đức nhiều lắm. Nếu ngươi muốn cứu mẹ ra khỏi địa ngục thì Như Lai giúp cho, ngươi phải làm như sau: Tìm ông Xá Lợi Phất là người có công đức rất nhiều, tìm thêm 9 vị tăng nữa, người nào có công đức mỗi người ngươi xin một công đức. Nếu 10 người này đồng ý thì Như Lai sẽ lấy số công đức của 10 người này mỗi người một công đức. Như Lai lấy 10 công đức này quấn chặt ác đức của mẹ ngươi lại, để phước nghiệp của Mẹ ngươi lộ ra.”

Như Lai xin vị Thần chủ trái đất cho Mẹ ngươi vãng sanh lên cõi trời sống, khi nào Như Lai cho công bố pháp môn Giải thoát ra ở nước Rồng, Như Lai xin vị Chúa trời mà Mẹ người hưởng phước xin trở lại nước Rồng khi lớn lên học công thức, tạo công đức mang trở về Phật giới THÀNH PHẬT

TRÊN Đ Y LÀ CÔNG THỨC CỨU MỘT NGƯỜI BỊ ÁC NGHIỆP Ở ĐỊA NGỤC. Hiện nay, người nào muốn cứu cha mẹ mình ở địa ngục lên thì phải làm như sau, thì mới cứu cha hay mẹ mình ở địa ngục lên được, gồm có các phần:

1/ Biết chắc chắn rằng cha hay mẹ mình đang ở địa ngục, thì mới cứu. Còn cha hay mẹ mình không bị nghiệp ở địa ngục, tổ chức nhờ các Thầy cứu thì là không phải. Tổ chức chi mất công tốn tiền vô ích.

2/ Thỉnh được vị Thầy toàn năng toàn giác liên hệ được vị Thần chủ quản lý trái đất. Vị Thần chủ quản lý trái đất đồng ý giúp đỡ.

3/ Tìm cho được 10 vị Thầy tu có công đức. Xin các vị này mỗi vị Thầy một công đức.

4/ Mình phải xuống địa ngục được như Đức Mục Kiền Liên, thì nên tổ chức cứu cha hay mẹ mình lên.

Còn vị nào đó muốn cứu cha hay mẹ ở địa ngục mà không có 4 phần nói trên, thì nên suy nghĩ lại. Chớ tu theo đạo Phật mà không hiểu, nghe ai nói gì cũng làm thì làm sao tu đúng lời của Đức Phật dạy được. Đức Phật dạy:

Đạo Phật khoa học rõ ràng

Muốn tu, tìm hiểu rõ ràng mới tu

Tu mà tin đại là ngu

Uổng cho một kiếp tu theo đạo mù.

Xin trả lời ý 2:

Ngoài Đức Phật và Mục Kiền Liên ra chưa có ai thấy được chúng sinh ở cảnh giới địa ngục. Những vị muốn thấy địa ngục là phải như sau:

1/ Phải có công đức thật nhiều.

2/ Con mắt phải có Huệ nhãn, tức con mắt hồng ngoại nhiều thì mới thấy được địa ngục.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien