Episode 37

full
Published on:

16th Feb 2023

Ngồi thiền bị âm nhập, sao Đức Phật ngồi thiền

37 Ngồi thiền bị âm nhập, sao Đức Phật ngồi thiền

Trò hỏi:

Ngồi thiền bị ma nhập. Vậy tại sao Đức Phật lại ngồi thiền và còn dạy các môn đồ của mình ngồi thiền là sao?

Thầy trả lời:

+ Bất cứ người nào tu theo đạo Phật, đầu tiên là phải học quyển Giáo Lý trước nhất.

+ Trong quyển Giáo Lý của pháp môn nào, Đức Phật đều có dạy công thức tu để thành tựu của pháp môn đó.

* Tôi xin trả lời về pháp môn ngồi Thiền có 2 dạng:

* Một là: Vị Phật ngồi thiền, là để Đức Phật kiểm 6 pháp môn của Đức Phật.

Được Ban Thần Thánh Tiên trợ giúp về An Ninh xung quanh, nên các Vị loài Âm Hồn không quấy phá.

* Hai là: Người bình thường ngồi Thiền, là mơ mộng và tưởng tượng mong cho Vị Thánh nào đó nhập vào để” Đắc Đạo”.

+ Ở Trái đất này, là của các Vị Thập loại Âm Hồn quản lý. Vì vậy, bất cứ Vị Thầy nào ngồi thiền, mà muốn đắc đạo, thì các vị Âm Hồn nhập vào mình ngay, rồi xưng đủ thứ danh, rồi tuyên bố chứng đạo này đạo kia.

* Để giúp người tu theo đạo Phật không bị sai. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy người tu theo đạo Phật như sau:

Các người tu theo đạo Phật mà ngồi thiền, thì chắc chắn bị các Vị Âm Hồn nhập, rồi xưng này xưng kia, là Tà Ma đó!

Vì vậy, người tu theo đạo Phật pháp môn nào. Trước nhất là phải học quyển Giáo Lý của pháp môn, thì tu mới không sai được.

Khi Đức Phật ngồi thiền kiểm 6 pháp môn của Đức Phật dạy xong. Đức Phật có nói:

Các ngươi, chớ có bắt chước Như Lai ngồi thiền, mà bị Âm Hồn nhập đó!

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

37 Ngồi thiền bị âm nhập, sao Đức Phật ngồi thiền

Trò hỏi:

Ngồi thiền bị ma nhập. Vậy tại sao Đức Phật lại ngồi thiền và còn dạy các môn đồ của mình ngồi thiền là sao?

Thầy trả lời:

+ Bất cứ người nào tu theo đạo Phật, đầu tiên là phải học quyển Giáo Lý trước nhất.

+ Trong quyển Giáo Lý của pháp môn nào, Đức Phật đều có dạy công thức tu để thành tựu của pháp môn đó.

* Tôi xin trả lời về pháp môn ngồi Thiền có 2 dạng:

* Một là: Vị Phật ngồi thiền, là để Đức Phật kiểm 6 pháp môn của Đức Phật.

Được Ban Thần Thánh Tiên trợ giúp về An Ninh xung quanh, nên các Vị loài Âm Hồn không khuấy phá.

* Hai là: Người bình thường ngồi Thiền, là mơ mộng và tưởng tượng mong cho Vị Thánh nào đó nhập vào để” Đắc Đạo”.

+ Ở Trái đất này, là của các Vị Thập loại Âm Hồn quản lý. Vì vậy, bất cứ Vị Thầy nào ngồi thiền, mà muốn đắc đạo, thì các vị Âm Hồn nhập vào mình ngay, rồi xưng đủ thứ danh, rồi tuyên bố chứng đạo này đạo kia.

* Để giúp người tu theo đạo Phật không bị sai. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy người tu theo đạo Phật như sau:

Các người tu theo đạo Phật mà ngồi thiền, thì chắc chắn bị các Vị Âm Hồn nhập, rồi xưng này xưng kia, là Tà Ma đó!

Vì vậy, người tu theo đạo Phật pháp môn nào. Trước nhất là phải học quyển Giáo Lý của pháp môn, thì tu mới không sai được.

Khi Đức Phật ngồi thiền kiểm 6 pháp môn của Đức Phật dạy xong. Đức Phật có nói:

Các ngươi, chớ có bắt chước Như Lai ngồi thiền, mà bị Âm Hồn nhập đó!

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien