Episode 58

full
Published on:

17th Jul 2022

Lớp màng vô minh có phải có 3 lớp

58 Lớp màng vô minh có phải có 3 lớp

Trò hỏi:

Dạ thưa Bác, lớp màng vô minh có phải nói là có 3 lớp. Lớp tánh người, lớp nghiệp trong tàng thức và lớp vỏ trung ấm thân phải không ạ?

Thầy trả lời:

Con người ta có 16 thứ. Tiếng nói qua cái miệng con cũng 16 thứ, cái gì cũng vậy, cũng phải qua 16 thứ. Giống như 16 thứ lớp của cái tánh người. Cái tánh Phật nằm ở trung tâm não bộ mà nó muốn nói ra thì trái tim phải bóp. Trái tim giống cái Dynamo điện đó, nó phải chạy thì cơ thể mình mới phát ra điện được. Thì máu mới lưu thông được. Thì cái tánh Phật mình nói nó mới ra được. Thì bất cứ chỗ nào cũng vậy. Ra tay thì xúc chạm, ra mắt thì thấy, lỗ tai thì nghe. 

Đó mình phải hiểu cái cơ bản này. Còn nếu mà trường hợp mà người ta tu đó, sở dĩ mà ở trái đất này người ta tu là sai. Tu là anh thành này kia, anh không giải thoát được. Anh tu Thánh thành Thánh, tu Thần thành Thần, tu Tiên thành Tiên không giải thoát được. 

Muốn giải thoát đi ra ngoài trái đất này và tam giới về Phật giới. Về Phật giới nó có 1 cực, điện từ Quang thôi. Còn đây điện từ Âm - Dương nó cuốn hút. Cuốn hút phải trái, hơn thua, rồi tốt xấu gì đó, nhiều ít gì đó. Nó cuốn hút. Vì cái nguyên tắc này mà nó mới sanh cái nam nữ, nam nữ vô đây. Tiếng Pháp Muscle gọi là đàn ông, Femine là đàn bà đó. Giống đực, giống cái đó. Vì cái thế giới này nó cuốn hút bởi cái vật lý âm dương thành ra nó mới có khổ. 

Bởi vậy muốn thoát khổ thì đi ra ngoài thế giới này đi về Phật giới thì nó không có cuốn hút. Ở bên kia ai về cũng có cái Pháp thân để che cái thân, rồi có cái Kim thân Phật để đi. Rồi xong, không có làm gì nữa hết. Muốn đi muốn giúp ai thì giúp, không giúp thì thôi. Ẩn vô trong cái điện từ quang. 

Còn ở đây con nên nhớ rằng, con mà thiếu 1 phần cũng không được. Con người mà thiếu 1 phần cũng chịu không được. Từ chỗ ăn, chỗ ở, rồi quần áo, nhà cửa. Nó khổ là khổ chỗ này. Rồi tiếng hơn tiếng thua, lời qua tiếng lại, nó chết là chết cái chỗ dư luận này nè. 

Vô cái thế giới vật chất này nè, hễ mà con Buông 1 cái con thấy không có gì hết. Sống ở đây lo làm ăn, có gia đình lo gia đình, có tổ quốc lo tổ quốc. Đừng có tranh giành gì hết, đừng có tu cái gì hết, đừng có hơn thua. Bởi chết là chết chỗ tu nè, bởi thành là thành cái gì? Thành Thánh thì con phải đi xuất thần thông. Làm Thần thì con phải dùng sức mạnh. Làm Tiên thì tôi phải là con người nhàn hạ. Cái gì cũng chết hết, tu thành cái gì cũng chết hết. Tu thành Phật về bên không có gì hết, tu xong tôi về bên là tôi khỏe rồi. Phải nhớ là bên đó 1 cực, bên đây 2 cực nên phải chịu.

Trò hỏi:

Thưa bác, có phải chỉ ai có công đức vô lượng mới phá xuyên được cái màng vô minh phải không ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ, nguyên tắc cái công đức là cái gì? Cái công đức là cái lực sáng. Thì đương nhiên ở trong cái thân con, thì những cái mà ngày xưa con không hiểu là vô minh. Mà bây giờ nó sáng thì con thấy, mà con thấy thì con biết hết. Thì tự nhiên con là người trí tuệ là ở chỗ này. 

Bởi vì người có công đức nhiều, trí tuệ càng sáng, có chỗ này thôi. Giống như con học nhiều thì con là cái người hiểu biết nhiều. Còn con không học thì là con người không hiểu biết. Công đức vô thì nó phá cái tối, còn con không học thì nó không biết thì nó tối. Con học thì nó vô nó phá nó thành sáng. Có vậy thôi. 

Chữ vô là không, minh là sáng. Không sáng. Người ta nói con người mình vô minh là tại con người mình không có sáng thôi. Chứ còn có công đức thì tự nhiên nó sáng. Trong nhà con không có đèn thì nó tối, có đèn thì nó sáng. Có vậy thôi.

 2022/07/17 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

58 Lớp màng vô minh có phải có 3 lớp

Trò hỏi:

Dạ thưa Bác, lớp màng vô minh có phải nói là có 3 lớp. Lớp tánh người, lớp nghiệp trong tàng thức và lớp vỏ trung ấm thân phải không ạ?

Thầy trả lời:

Con người ta có 16 thứ. Tiếng nói qua cái miệng con cũng 16 thứ, cái gì cũng vậy, cũng phải qua 16 thứ. Giống như 16 thứ lớp của cái tánh người. Cái tánh Phật nằm ở trung tâm não bộ mà nó muốn nói ra thì trái tim phải bóp. Trái tim giống cái Dynamo điện đó, nó phải chạy thì cơ thể mình mới phát ra điện được. Thì máu mới lưu thông được. Thì cái tánh Phật mình nói nó mới ra được. Thì bất cứ chỗ nào cũng vậy. Ra tay thì xúc chạm, ra mắt thì thấy, lỗ tai thì nghe.

Đó mình phải hiểu cái cơ bản này. Còn nếu mà trường hợp mà người ta tu đó, sở dĩ mà ở trái đất này người ta tu là sai. Tu là anh thành này kia, anh không giải thoát được. Anh tu Thánh thành Thánh, tu Thần thành Thần, tu Tiên thành Tiên không giải thoát được.

Muốn giải thoát đi ra ngoài trái đất này và tam giới về Phật giới. Về Phật giới nó có 1 cực, điện từ Quang thôi. Còn đây điện từ m - Dương nó cuốn hút. Cuốn hút phải trái, hơn thua, rồi tốt xấu gì đó, nhiều ít gì đó. Nó cuốn hút. Vì cái nguyên tắc này mà nó mới sanh cái nam nữ, nam nữ vô đây. Tiếng Pháp Muscle gọi là đàn ông, Femine là đàn bà đó. Giống đực, giống cái đó. Vì cái thế giới này nó cuốn hút bởi cái vật lý âm dương thành ra nó mới có khổ.

Bởi vậy muốn thoát khổ thì đi ra ngoài thế giới này đi về Phật giới thì nó không có cuốn hút. Ở bên kia ai về cũng có cái Pháp thân để che cái thân, rồi có cái Kim thân Phật để đi. Rồi xong, không có làm gì nữa hết. Muốn đi muốn giúp ai thì giúp, không giúp thì thôi. Ẩn vô trong cái điện từ quang.

Còn ở đây con nên nhớ rằng, con mà thiếu 1 phần cũng không được. Con người mà thiếu 1 phần cũng chịu không được. Từ chỗ ăn, chỗ ở, rồi quần áo, nhà cửa. Nó khổ là khổ chỗ này. Rồi tiếng hơn tiếng thua, lời qua tiếng lại, nó chết là chết cái chỗ dư luận này nè.

Vô cái thế giới vật chất này nè, hễ mà con Buông 1 cái con thấy không có gì hết. Sống ở đây lo làm ăn, có gia đình lo gia đình, có tổ quốc lo tổ quốc. Đừng có tranh giành gì hết, đừng có tu cái gì hết, đừng có hơn thua. Bởi chết là chết chỗ tu nè, bởi thành là thành cái gì? Thành Thánh thì con phải đi xuất thần thông. Làm Thần thì con phải dùng sức mạnh. Làm Tiên thì tôi phải là con người nhàn hạ. Cái gì cũng chết hết, tu thành cái gì cũng chết hết. Tu thành Phật về bên không có gì hết, tu xong tôi về bên là tôi khỏe rồi. Phải nhớ là bên đó 1 cực, bên đây 2 cực nên phải chịu.

Trò hỏi:

Thưa bác, có phải chỉ ai có công đức vô lượng mới phá xuyên được cái màng vô minh phải không ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ, nguyên tắc cái công đức là cái gì? Cái công đức là cái lực sáng. Thì đương nhiên ở trong cái thân con, thì những cái mà ngày xưa con không hiểu là vô minh. Mà bây giờ nó sáng thì con thấy, mà con thấy thì con biết hết. Thì tự nhiên con là người trí tuệ là ở chỗ này.

Bởi vì người có công đức nhiều, trí tuệ càng sáng, có chỗ này thôi. Giống như con học nhiều thì con là cái người hiểu biết nhiều. Còn con không học thì là con người không hiểu biết. Công đức vô thì nó phá cái tối, còn con không học thì nó không biết thì nó tối. Con học thì nó vô nó phá nó thành sáng. Có vậy thôi.

Chữ vô là không, minh là sáng. Không sáng. Người ta nói con người mình vô minh là tại con người mình không có sáng thôi. Chứ còn có công đức thì tự nhiên nó sáng. Trong nhà con không có đèn thì nó tối, có đèn thì nó sáng. Có vậy thôi.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien