Episode 17

full
Published on:

3rd Apr 2024

Giải thích danh từ đệ tử, môn đồ, đồ đệ, tín đồ

17 Giải thích danh từ đệ tử, môn đồ, đồ đệ, tín đồ

Trò hỏi:

Trong Đạo Phật có rất nhiều danh từ mà tôi còn mù mờ chưa hiểu rõ. Nhân đây tôi cũng nêu một vài danh từ mong Ban giải đáp chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời giúp giùm, để tôi và mọi người biết rõ hơn về danh từ trong Đạo Phật có ý nghĩa quý giá như thế nào?

1. Đệ tử là gì?

2. Môn đồ là chi?

3. Đồ đệ là sao?

4. Tín đồ là như thế nào?

Thầy trả lời:

Câu hỏi của anh có 4 ý.

- Tôi trả lời cái ý đầu tiên là đệ tử. Đệ tử là người học trò xưng với ông thầy dạy đạo, nên được gọi là đệ tử.

- Môn đồ: Môn có nghĩa là cửa, đồ có nghĩa là người. Ý nghĩa muốn nói người ở ngoài cửa.

- Chữ đồ đệ: Đồ có nghĩa là người, đệ là em. Đồ đệ có nghĩa là người em.

- Còn chữ tín đồ: Tín có nghĩa là tin, đồ này có 2 ý nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên là người khôn, nghĩa thứ hai là người ngu.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/4/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien