Episode 8

full
Published on:

19th Apr 2023

Đặc tính của con người là bao gồm những gì

08 Đặc tính của con người là bao gồm những gì

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang giảng: cái gì chưa biết con người phải tìm hiểu cho biết, rồi tâm mới yên. Đó là đặc tính của con người. Đây là sự khác nhau giữa con người và con thú. Xin hỏi nhân dân: 

Ý 1: Tâm là gì? Tâm yên là sao?

Ý 2: Đặc tính của con người là bao gồm những gì?

Ý 3: Người và thú khác nhau chỗ nào?

Trả lời:

* Ý 1: 

Tâm là Tim của con người. Tâm là nói theo tiếng Trung Quốc.

Tâm yên là Tâm ngừng. Không co bóp vào và giãn nở ra nữa. Gọi là Tâm yên.

* Ý 2: 

Đặc tính của con người gồm có những thứ như sau:

1/ Là thân tứ đại: Đất, nước, không khí, hơi nóng và điện từ âm dương.

2/ Là sự sống con người gồm có các phần: Tánh Phật điều khiển thân và tánh người. Thân người tứ đại là vô tri. 

Tánh người là do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại con người phát ra 16 thứ gồm có: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thuỳ, tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp.

* Ý 3: 

Người và thú khác nhau ở chỗ là Nghiệp. Ở Trái đất hay là ở trên các Cõi Trời, dù sống ở đâu cũng mang nghiệp cả. Như ở trên Trời thì mang nghiệp Trời, nên phải mang thân và tánh trời, để hưởng nghiệp phước đức dương ở trên Trời, là hưởng vui sướng ở trên Trời. 

- Ở loài Người thì mang nghiệp làm người, nên phải mang thân người. Để hưởng nghiệp mang thân Người theo 16 thứ tánh của con người.

- Ở loài súc sinh thì mang nghiệp làm loài súc sinh, hưởng nghiệp của loài súc sinh.

- Ở loài Ngạ quỷ thì mang nghiệp làm loài ngạ quỷ, hưởng nghiệp của loài ngạ quỷ vv

Nói tóm lại: ở Trái đất hay Tam giới, nơi nào sống bằng điện từ âm dương thì phải mang nghiệp của điện từ âm dương hết. Muốn không bị nghiệp do điện từ âm dương chi phối, thì phải thoát ra ngoài quy luật cuốn hút của điện từ âm dương, thì mới không bị nghiệp cuốn hút của điện từ âm dương nữa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

08 Đặc tính của con người là bao gồm những gì

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang giảng: cái gì chưa biết con người phải tìm hiểu cho biết, rồi tâm mới yên. Đó là đặc tính của con người. Đây là sự khác nhau giữa con người và con thú. Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Tâm là gì? Tâm yên là sao?

Ý 2: Đặc tính của con người là bao gồm những gì?

Ý 3: Người và thú khác nhau chỗ nào?

Trả lời:

* Ý 1:

Tâm là Tim của con người. Tâm là nói theo tiếng Trung Quốc.

Tâm yên là Tâm ngừng. Không co bóp vào và giãn nở ra nữa. Gọi là Tâm yên.

* Ý 2:

Đặc tính của con người gồm có những thứ như sau:

1/ Là thân tứ đại: Đất, nước, không khí, hơi nóng và điện từ âm dương.

2/ Là sự sống con người gồm có các phần: Tánh Phật điều khiển thân và tánh người. Thân người tứ đại là vô tri.

Tánh người là do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại con người phát ra 16 thứ gồm có: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thuỳ, tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp.

* Ý 3:

Người và thú khác nhau ở chỗ là Nghiệp. Ở Trái đất hay là ở trên các Cõi Trời, dù sống ở đâu cũng mang nghiệp cả. Như ở trên Trời thì mang nghiệp Trời, nên phải mang thân và tánh trời, để hưởng nghiệp phước đức dương ở trên Trời, là hưởng vui sướng ở trên Trời.

+ Ở loài Người thì mang nghiệp làm người, nên phải mang thân người. Để hưởng nghiệp mang thân Người theo 16 thứ tánh của con người.

+ Ở loài súc sinh thì mang nghiệp làm loài súc sinh, hưởng nghiệp của loài súc sinh.

+ Ở loài Ngạ quỷ thì mang nghiệp làm loài ngạ quỷ, hưởng nghiệp của loài ngạ quỷ vv

Nói tóm lại: ở Trái đất hay Tam giới, nơi nào sống bằng điện từ âm dương thì phải mang nghiệp của điện từ âm dương hết. Muốn không bị nghiệp do điện từ âm dương chi phối, thì phải thoát ra ngoài quy luật cuốn hút của điện từ âm dương, thì mới không bị nghiệp cuốn hút của điện từ âm dương nữa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien