Episode 45

full
Published on:

2nd Aug 2023

Tu theo đạo cô hồn là tu sao 53-55

45 Tu theo đạo cô hồn là tu sao 53-55

Câu hỏi:

Tu sai với Giáo lý của đạo cô hồn, thì có bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục không?

Trả lời:

* Phải biết cơ bản như sau: 

- Cô hồn là đạo chuyên môn lừa người khác.

+ Tu thật đúng Giáo lý đạo cô hồn, thì lừa người khác nhiều tiền hơn.

+ Tu sai Giáo lý của đạo cô hồn, thì lừa tiền ít hơn. 

- Người tu theo đạo cô hồn, dù đúng hay sai gì, cũng không bị nhân quả. 

Vì sao? Vì các vị Thần không thực thi nhân quả được với các vị cô hồn này.

Câu hỏi:

Thưa, Huyền ký có ghi: Người chết mà không có công đức, ác đức, phước đức, sau 49 ngày, lựa chọn 1 trong 2 ngã để đi: Hoặc là vào dòng tộc để làm người, hoặc vào làm loài cô hồn. Vậy muốn làm cô hồn, đâu cần phải tu, phải không?

Trả lời:

Cô hồn này có 2 loại:

- Loại 1: Cô hồn có tổ chức, thì phải theo tổ chức của cô hồn.

- Loại 2: Cô hồn không có tổ chức, thì muốn làm gì thì làm. Ban thực thi nhân quả của loài Thần, không thực thi nhân quả được loài cô hồn này.

Câu hỏi:

Khi tu theo đạo cô hồn, người ta có biết đó là đạo tu để thành cô hồn không? Người nào tu mà xưng mình thế này thế kia, chứng này chứng kia, là tu theo dạng này phải không? 

Trả lời:

Đức Phật dạy: Ở trái đất này, 10 phần mê muội cả 10. Vì vậy, đã mê muội, thì làm sao biết được mình tu theo đạo cô hồn. Những người mà họ xưng Thánh này, vì họ quá tham, ham danh và tiền, nên họ cũng không biết, tức mê muội thì làm sao họ biết được. Vì vậy, Đức Phật dạy: Chúng sinh, 10 phần mê muội cả 10, cho nên không biết mình tu theo đạo cô hồn.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

45 Tu theo đạo cô hồn là tu sao 53-55

Câu hỏi:

Tu sai với Giáo lý của đạo cô hồn, thì có bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục không?

Trả lời:

* Phải biết cơ bản như sau:

+ Cô hồn là đạo chuyên môn lừa người khác.

+ Tu thật đúng Giáo lý đạo cô hồn, thì lừa người khác nhiều tiền hơn.

+ Tu sai Giáo lý của đạo cô hồn, thì lừa tiền ít hơn.

+ Người tu theo đạo cô hồn, dù đúng hay sai gì, cũng không bị nhân quả.

Vì sao? Vì các vị Thần không thực thi nhân quả được với các vị cô hồn này.

Câu hỏi:

Thưa, Huyền ký có ghi: Người chết mà không có công đức, ác đức, phước đức, sau 49 ngày, lựa chọn 1 trong 2 ngã để đi: Hoặc là vào dòng tộc để làm người, hoặc vào làm loài cô hồn. Vậy muốn làm cô hồn, đâu cần phải tu, phải không?

Trả lời:

Cô hồn này có 2 loại:

+ Loại 1: Cô hồn có tổ chức, thì phải theo tổ chức của cô hồn.

+ Loại 2: Cô hồn không có tổ chức, thì muốn làm gì thì làm. Ban thực thi nhân quả của loài Thần, không thực thi nhân quả được loài cô hồn này.

Câu hỏi:

Khi tu theo đạo cô hồn, người ta có biết đó là đạo tu để thành cô hồn không? Người nào tu mà xưng mình thế này thế kia, chứng này chứng kia, là tu theo dạng này phải không?

Trả lời:

Đức Phật dạy: Ở trái đất này, 10 phần mê muội cả 10. Vì vậy, đã mê muội, thì làm sao biết được mình tu theo đạo cô hồn. Những người mà họ xưng Thánh này, vì họ quá tham, ham danh và tiền, nên họ cũng không biết, tức mê muội thì làm sao họ biết được. Vì vậy, Đức Phật dạy: Chúng sinh, 10 phần mê muội cả 10, cho nên không biết mình tu theo đạo cô hồn.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien