Episode 51

full
Published on:

2nd Aug 2023

Tổ chức của thế giới vô hình và thế giới hữu hình 62-65

51 Tổ chức của thế giới vô hình và thế giới hữu hình 62-65

Câu hỏi:

Tổ chức của thế giới vô hình và tổ chức của thế giới hữu hình, cái nào có trước? Tổ chức nào nắm vận mệnh và điều hành trái đất này và cái nào hoàn thiện hơn?

Trả lời:

Tổ chức của thế giới vô hình có trước, tổ chức của loài người có sau. Chu kỳ tồn tại của trái đất, là do tánh của Ban quản lý tánh người âm quyết định. Còn hỏi tổ chức nào hoàn thiện hơn, thì hai phần này riêng biệt không so sánh được.

Câu hỏi 2/4:

Tổ chức của thế giới vô hình có sự chi phối nào đối với tổ chức thế giới hữu hình của loài người không?

Trả lời:

Tổ chức của thế giới vô hình, là của thế giới vô hình. Tổ chức thế giới hữu hình, là của thế giới hữu hình. Có một điều là:

1. Tánh con người đầu Tiên là do Ban Thánh và Ban Tiên điều khiển, hành đúng theo tư cách của một con người, để không bị nhân quả nặng, để chờ ngày học công thức, tạo công đức, mang trở về Phật giới.

2. Về sau, bị các loài Ngạ quỷ xúi làm bậy, nên bị luân hồi, không tạo công đức được, nên không trở về Phật giới, mà phải đi luân hồi hoài. Nói về chi phối, là do nghiệp con người tạo, phải bị đi luân hồi, chứ không ai chi phối.

Câu hỏi 3/4:

Trong thế giới vô hình có chiến tranh không? Có sự tranh chấp như thế giới hữu hình của loài người không?

Trả lời:

Trong thế giới vô hình có tranh chấp, nhưng không có chiến tranh như thế giới hữu hình của loài người. Vì sao? Vì thế giới vô hình không có vật chất, nên không hủy diệt.

Câu hỏi 4/4:

Tổ chức của thế giới vô hình có ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức của thế giới hữu hình, như loài người chúng ta, thưa nhân dân?

Trả lời:

Nếu nói về tổ chức của thế giới vô hình có ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức của thế giới hữu hình như loài người chúng ta, thì không biết nói làm sao, mà chúng tôi chỉ trình bày thế giới vô hình và hữu hình như sau, thì người hỏi tự biết:

1. Đầu Tiên, tánh Phật từ Phật giới vào trái đất, xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới, định hình ra chiếc áo Pháp thân thanh tịnh và Kim thân Phật, để tánh Phật mang di chuyển khắp trong càn khôn vũ trụ, Phật giới, tam giới, cũng như tái nhập ta bà. V.v…

2. Trước khi tánh Phật mượn thân và tánh người, thì các vị Thần Thánh Tiên có tổ chức buổi lễ tiếp rước tánh Phật nhập vào trái đất, vào gia đình, xin làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công đức.

3. Thì 6 vị Thần Thánh Tiên chủ quản lý trái đất, đều có dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức.

4. Khi tánh Phật mượn được thân và tánh người rồi, thì các vị Thần Thánh Tiên và Thánh Chúa Thế giới, phân các Ban quản lý và trợ giúp tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức như sau:

- Vị Thần chủ, quản lý trái đất và Thần Mẫu có lập ra 9 Ban:

Trong đó có 2 Ban có liên hệ đến tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức, gồm:

Ban 1: Giúp thân và tánh người sống kiên cường, mạnh dạn, không khiếp nhược. Nói chung là về sức mạnh của thân và tánh người, để tánh Phật mượn, để sống nơi thế giới nhân quả, do điện từ âm dương, cuốn hút và kéo đi luân hồi.

Ban 2: Thực thi nhân quả.

A. Nếu tánh Phật mượn thân và tánh người tạo được công đức, thì bàn giao cho Ban nghi lễ Thần Thánh Tiên, tiễn hay dặn dò đường trở về Phật giới.

B. Nếu tánh Phật mượn thân và tánh người tạo nghiệp ở đâu, thì bàn giao cho ban thực thi nhân quả, đưa đi thụ nhân quả tốt hay xấu ở nơi đó.

- Vị Thánh chủ, quản lý trái đất và Thánh Mẫu có lập ra 5 Ban:

Trong đó có Ban giúp thân và tánh người sống: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, đúng tư cách của con người, để tánh Phật mượn thân và tánh người sống ở trái đất Nhân quả do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi luân hồi.

- Vị Tiên chủ, quản lý trái đất và Tiên Mẫu có lập ra 5 Ban:

Trong đó có Ban giúp thân và tánh người: Sống an nhàn. Không tu, hay tin bất cứ gì ở trái đất nhân quả và luân hồi này, để chờ ngày vị Phật cho công bố công thức, tạo công đức, để tánh Phật điều khiển thân và tánh người đến học, mang trở về Phật giới, thành Phật.

- Các vị Thần Thánh Tiên này: Có lập ra Ban quản lý tánh người dương, hoạt động nơi thế giới Nhân quả - Luân hồi, do cuốn hút bởi điện từ âm dương, tiền tài, danh lợi và địa vị.

- Còn phần âm ở trái đất này, do Nhị vị Thánh chúa thế giới lập ra 2 Ban quản lý, gồm:

1/ Lập ra ban, để lập ra 3 đạo: Hiển linh - Tình thương - Bác ái.

2/ Lập ra ban quản lý phần âm của tánh người.

* Trên đây là cơ bản của một cá nhân mang thân và tánh người.

* Còn ai điều khiển thân và tánh người làm việc, thì phải sử dụng trí tuệ thật sáng suốt của mình để biết như sau:

1/ Tánh Phật ở Phật giới chỉ: Thấy, nghe, nói, biết: Thanh tịnh.

2/ Thân người: Là tứ đại duyên hợp mới có: Vô tri, tức không biết gì.

3/ Tánh người: Do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại, khi đủ công suất mới phát ra 16 thứ tánh người: Trống rỗng, cũng không biết gì.

4/ Ban Thần - Thánh - Tiên trợ giúp thân và tánh người: Sức mạnh - Tư cách - An nhàn, và quản lý phần dương của tánh người, để tánh Phật sống ở thế giới nhân quả luân hồi, do sức hút cực mạnh của điện từ âm dương.

5/ Nhị vị Thánh Chúa và Thánh Mẫu thế giới có 2 nhiệm vụ:

- Một là, lập ra 3 đạo: Hiển linh - Tình thương - Bác ái.

Để tánh Phật nào, khi mượn thân và tánh người mà phát ra tưởng tượng nhiều quá, thì vào 1 trong 3 đạo này tu, để không còn tưởng tượng nữa.

- Hai là, quản lý 7 tánh âm của thân và tánh người: Ở trái đất: Nhân quả - Luân hồi - Sức hút âm dương này, quan trọng nhất là: Sắc Đẹp - Danh vọng - Tiền tài - Danh lợi và Địa vị, nên mới sản sinh ra một dạng người lừa đảo, đứng ra nói những lời không đúng sự thật ở trái đất và tam giới này, mục đích của họ cũng vì tiền và danh, chứ không gì khác. Dạng người này, họ nói ra dựa vào tánh của con người: "10 phần mê muội cả 10", gọi là người không có trí tuệ mới tin.

- Chớ những người có:

1/ Kiến thức khoa học không gian, ai tin chuyện này.

2/ Những người có kiến thức khoa học Vật lý, ai tin chuyện này? V.v…

3. Đặc biệt, dạng người lừa đảo này, không dám trực diện cho người có kiến thức khoa học vật lý và không gian chất vấn về lời nói của mình.

* Vì vậy, Đức Phật là một vị Toàn năng toàn giác, mới cho công bố ra sự thật ở trái đất, dù hữu hình hay vô hình. Cũng như tam giới, Phật giới, Càn Khôn vũ trụ, để dẹp đi những người lừa đảo này, bằng những hình ảnh chứng minh khoa học. 

* Nhân dân chúng tôi chỉ trình bày một đoạn ngắn mà người đặt câu hỏi đã đặt ra, xin hãy sử dụng trí tuệ thật sáng suốt để biết.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

51 Tổ chức của thế giới vô hình và thế giới hữu hình 62-65

Câu hỏi:

Tổ chức của thế giới vô hình và tổ chức của thế giới hữu hình, cái nào có trước? Tổ chức nào nắm vận mệnh và điều hành trái đất này và cái nào hoàn thiện hơn?

Trả lời:

Tổ chức của thế giới vô hình có trước, tổ chức của loài người có sau. Chu kỳ tồn tại của trái đất, là do tánh của Ban quản lý tánh người âm quyết định. Còn hỏi tổ chức nào hoàn thiện hơn, thì hai phần này riêng biệt không so sánh được.

Câu hỏi 2/4:

Tổ chức của thế giới vô hình có sự chi phối nào đối với tổ chức thế giới hữu hình của loài người không?

Trả lời:

Tổ chức của thế giới vô hình, là của thế giới vô hình. Tổ chức thế giới hữu hình, là của thế giới hữu hình. Có một điều là:

1/ Tánh con người đầu Tiên là do Ban Thánh và Ban Tiên điều khiển, hành đúng theo tư cách của một con người, để không bị nhân quả nặng, để chờ ngày học công thức, tạo công đức, mang trở về Phật giới.

2/ Về sau, bị các loài Ngạ quỷ xúi làm bậy, nên bị luân hồi, không tạo công đức được, nên không trở về Phật giới, mà phải đi luân hồi hoài. Nói về chi phối, là do nghiệp con người tạo, phải bị đi luân hồi, chứ không ai chi phối.

Câu hỏi 3/4:

Trong thế giới vô hình có chiến tranh không? Có sự tranh chấp như thế giới hữu hình của loài người không?

Trả lời:

Trong thế giới vô hình có tranh chấp, nhưng không có chiến tranh như thế giới hữu hình của loài người. Vì sao? Vì thế giới vô hình không có vật chất, nên không hủy diệt.

Câu hỏi 4/4:

Tổ chức của thế giới vô hình có ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức của thế giới hữu hình, như loài người chúng ta, thưa nhân dân?

Trả lời:

Nếu nói về tổ chức của thế giới vô hình có ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức của thế giới hữu hình như loài người chúng ta, thì không biết nói làm sao, mà chúng tôi chỉ trình bày thế giới vô hình và hữu hình như sau, thì người hỏi tự biết:

1/ Đầu Tiên, tánh Phật từ Phật giới vào trái đất, xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới, định hình ra chiếc áo Pháp thân thanh tịnh và Kim thân Phật, để tánh Phật mang di chuyển khắp trong càn khôn vũ trụ, Phật giới, tam giới, cũng như tái nhập ta bà. V.v…

2/ Trước khi tánh Phật mượn thân và tánh người, thì các vị Thần Thánh Tiên có tổ chức buổi lễ tiếp rước tánh Phật nhập vào trái đất, vào gia đình, xin làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công đức.

3/ Thì 6 vị Thần Thánh Tiên chủ quản lý trái đất, khi tánh Phật mượn được thân và tánh người rồi, thì các vị đều có dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức.

4/ Khi tánh Phật mượn được thân và tánh người rồi, thì các vị Thần Thánh Tiên và Thánh Chúa Thế giới, phân các Ban quản lý và trợ giúp tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức như sau:

+ Vị Thần chủ, quản lý trái đất và Thần Mẫu có lập ra 9 Ban:

Trong đó có 2 Ban có liên hệ đến tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức, gồm:

Ban 1: Giúp thân và tánh người sống kiên cường, mạnh dạn, không khiếp nhược. Nói chung là về sức mạnh của thân và tánh người, để tánh Phật mượn, để sống nơi thế giới nhân quả, do điện từ âm dương, cuốn hút và kéo đi luân hồi.

Ban 2: Thực thi nhân quả.

A. Nếu tánh Phật mượn thân và tánh người tạo được công đức, thì bàn giao cho Ban nghi lễ Thần Thánh Tiên, tiễn hay dặn dò đường trở về Phật giới.

B. Nếu tánh Phật mượn thân và tánh người tạo nghiệp ở đâu, thì bàn giao cho ban thực thi nhân quả, đưa đi thụ nhân quả tốt hay xấu ở nơi đó.

+ Vị Thánh chủ, quản lý trái đất và Thánh Mẫu có lập ra 5 Ban:

Trong đó có Ban giúp thân và tánh người sống: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, đúng tư cách của con người, để tánh Phật mượn thân và tánh người sống ở trái đất Nhân quả do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi luân hồi.

+ Vị Tiên chủ, quản lý trái đất và Tiên Mẫu có lập ra 5 Ban:

Trong đó có Ban giúp thân và tánh người: Sống an nhàn. Không tu, hay tin bất cứ gì ở trái đất nhân quả và luân hồi này, để chờ ngày vị Phật cho công bố công thức, tạo công đức, để tánh Phật điều khiển thân và tánh người đến học, mang trở về Phật giới, thành Phật.

+ Các vị Thần Thánh Tiên này: Có lập ra Ban quản lý tánh người dương, hoạt động nơi thế giới Nhân quả - Luân hồi, do cuốn hút bởi điện từ âm dương, tiền tài, danh lợi và địa vị.

+ Còn phần âm ở trái đất này, do Nhị vị Thánh chúa thế giới lập ra 2 Ban quản lý, gồm:

1/ Lập ra ban, để lập ra 3 đạo: Hiển linh - Tình thương - Bác ái.

2/ Lập ra ban quản lý phần âm của tánh người.

* Trên đây là cơ bản của một cá nhân mang thân và tánh người.

* Còn ai điều khiển thân và tánh người làm việc, thì phải sử dụng trí tuệ thật sáng suốt của mình để biết như sau:

1/ Tánh Phật ở Phật giới chỉ: Thấy, nghe, nói, biết: Thanh tịnh.

2/ Thân người: Là tứ đại duyên hợp mới có: Vô tri, tức không biết gì.

3/ Tánh người: Do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại, khi đủ công suất mới phát ra 16 thứ tánh người: Trống rỗng, cũng không biết gì.

4/ Ban Thần - Thánh - Tiên trợ giúp thân và tánh người: Sức mạnh - Tư cách - An nhàn, và quản lý phần dương của tánh người, để tánh Phật sống ở thế giới nhân quả luân hồi, do sức hút cực mạnh của điện từ âm dương.

5/ Nhị vị Thánh Chúa và Thánh Mẫu thế giới có 2 nhiệm vụ:

+ Một là, lập ra 3 đạo: Hiển linh - Tình thương - Bác ái.

Để tánh Phật nào, khi mượn thân và tánh người mà phát ra tưởng tượng nhiều quá, thì vào 1 trong 3 đạo này tu, để không còn tưởng tượng nữa.

+ Hai là, quản lý 7 tánh âm của thân và tánh người: Ở trái đất: Nhân quả - Luân hồi - Sức hút âm dương này, quan trọng nhất là: Sắc Đẹp - Danh vọng - Tiền tài - Danh lợi và Địa vị, nên mới sản sinh ra một dạng người lừa đảo, đứng ra nói những lời không đúng sự thật ở trái đất và tam giới này, mục đích của họ cũng vì tiền và danh, chứ không gì khác. Dạng người này, họ nói ra dựa vào tánh của con người: "10 phần mê muội cả 10", gọi là người không có trí tuệ mới tin.

+ Chớ những người có:

1/ Kiến thức khoa học không gian, ai tin chuyện này.

2/ Những người có kiến thức khoa học Vật lý, ai tin chuyện này? V.v…

3/ Đặc biệt, dạng người lừa đảo này, không dám trực diện cho người có kiến thức khoa học vật lý và không gian chất vấn về lời nói của mình.

* Vì vậy, Đức Phật là một vị Toàn năng toàn giác, mới cho công bố ra sự thật ở trái đất, dù hữu hình hay vô hình. Cũng như tam giới, Phật giới, Càn Khôn vũ trụ, để dẹp đi những người lừa đảo này, bằng những hình ảnh chứng minh khoa học.

* Nhân dân chúng tôi chỉ trình bày một đoạn ngắn mà người đặt câu hỏi đã đặt ra, xin hãy sử dụng trí tuệ thật sáng suốt để biết.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien