Episode 53

full
Published on:

2nd Aug 2023

Thần thánh tiên ảnh hưởng gì tới việc tánh Phật về phật giới

53 Thần thánh tiên ảnh hưởng gì tới việc tánh Phật về Phật giới

Câu hỏi:

Thưa! Sự tồn tại của loài Thần - Thánh - Tiên có ý nghĩa như thế nào đối với sự luân hồi hay trở về Phật giới của một tánh Phật?

Trả lời:

Câu hỏi này hỏi sai. Thế giới loài Thần - Thánh - Tiên họ có 3 nhiệm vụ.

- Thứ nhất, loài Thần kiểm soát thân và tánh người và thực thi nhân quả.

- Thứ hai, loài Thánh giúp đỡ thân và tánh người về mặt tư cách sống.

- Thứ ba, loài Tiên giúp đỡ thân và tánh người về mặt không bị nhân quả.

- Thứ tư, Thánh chúa thế giới có nhiệm vụ giữ tánh Phật mượn thân và tánh người ở lại trái đất và tu theo các đạo để bị nhân quả, không tạo công đức được. 

Còn việc trở về Phật của một tánh Phật, thì do tánh và thân của con người quyết định. Mê muội thì ở lại trái đất này hoài, khôn ít thì lên các cõi trời du lịch một thời gian, còn thật khôn thì tạo công đức trở về Phật giới thành Phật, muốn đi đâu cũng được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

53 Thần thánh tiên ảnh hưởng gì tới việc tánh Phật về Phật giới

Câu hỏi:

Thưa! Sự tồn tại của loài Thần - Thánh - Tiên có ý nghĩa như thế nào đối với sự luân hồi hay trở về Phật giới của một tánh Phật?

Trả lời:

Câu hỏi này hỏi sai. Thế giới loài Thần - Thánh - Tiên họ có 3 nhiệm vụ.

+ Thứ nhất, loài Thần kiểm soát thân và tánh người và thực thi nhân quả.

+ Thứ hai, loài Thánh giúp đỡ thân và tánh người về mặt tư cách sống.

+ Thứ ba, loài Tiên giúp đỡ thân và tánh người về mặt không bị nhân quả.

+ Thứ tư, Thánh chúa thế giới có nhiệm vụ giữ tánh Phật mượn thân và tánh người ở lại trái đất và tu theo các đạo để bị nhân quả, không tạo công đức được.

Còn việc trở về Phật của một tánh Phật, thì do tánh và thân của con người quyết định. Mê muội thì ở lại trái đất này hoài, khôn ít thì lên các cõi trời du lịch một thời gian, còn thật khôn thì tạo công đức trở về Phật giới thành Phật, muốn đi đâu cũng được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien