Episode 29

full
Published on:

17th Apr 2024

Tại sao Phật nói chúng sanh mê muội

29 Tại sao Phật nói chúng sanh mê muội

Trò hỏi:

Tại sao Phật nói chúng sanh mê muội, cứ ra lại vào chỉ vì chẳng thấy Tánh. Xin giải thích cho tôi hiểu.

Thầy trả lời:

Đức Phật nói con người 10 phần mê muội cả 10 là do con người không biết được các cái sự thật sau đây:

- Không biết Phật - Trời - Thần - Thánh - Tiên - Quỷ là ai? Ở đâu? Làm việc gì? Ăn thức ăn gì? Và thân các vị cấu tạo bằng gì?

- Không biết các Đạo tu để thành được gì? Và thành rồi thì làm việc chi?

- Không biết Đạo Phật ai cho phép lập ra? Tu để thành gì? Thành rồi thì làm việc gì? Và công thức tu ra sao?

- Không biết Đạo Thánh ai chỉ định lập ra? Tu để được gì?

- Không biết Đạo Cúng ai lập ra? Tu để được gì?

V.v…

10 phần trên đây, Như Lai hỏi 10 người nhưng không có ai biết, nên Đức Phật Như Lai mới nói là 10 người không ai biết gọi là mê muội.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/04/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-2024-p5-cong-thuc-phan-bo-hat-chan-nhu-cho-nguoi-co-cong-duc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien