Episode 50

full
Published on:

17th Jul 2022

Người tu như chúng tôi tu thành Chánh đẳng, Chánh giác để được gì

50 Người tu như chúng tôi tu thành Chánh đẳng, Chánh giác để được gì

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Tỳ kheo như chúng tôi được chánh đẳng, chánh giác để được gì? 

Thầy trả lời:

Chánh đẳng, chánh giác là tu thành Bồ tát là cao nhất đó. Cao nhất là Bồ tát, thành Phật không có. Cái mà chánh đẳng, chánh giác là tu ở thế gian này, tu để thành ở trên này nè, thành Bồ tát hoặc thành A La Hán là ở đây thôi. 

Còn tu Thiền tông đi về Phật giới là tu thành Phật, về Phật giới thành Phật, không có chứng gì ở đây hết trọi. Đó, phải hiểu là tu Thiền tông là để đi về, về Nhà xưa. 

Hồi đó mình ở bên kia kìa, mình không có tay chân, mình vô đây mình tìm cái tay chân để đi, bây giờ có tay chân về đi. Chứ vô đây chứng gì. Bồ tát hay A La Hán cũng là ở trong này thôi. A La Hán thì ở trái đất, còn Bồ tát lên nước Cực Lạc ở trên giữ nhà cho ông A Di Đà đó.

Bồ tát là giữ nhà cho ông A Di Đà; Quan Âm, Thế Chí đang giữ trên đó, người ta đem xuống trái đất người ta thờ là sai đó. Quan Âm, Thế Chí lên trên A Di Đà đó, phụ tá cho A Di Đà mà, phải - trái mà. Còn Thích Ca, phụ tá là Văn Thù - Phổ Hiền. Mình phải hiểu cái này. 

 2022/07/17 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

50 Người tu như chúng tôi tu thành Chánh đẳng, Chánh giác để được gì

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Tỳ kheo như chúng tôi được chánh đẳng, chánh giác để được gì?

Thầy trả lời:

Chánh đẳng, chánh giác là tu thành Bồ tát là cao nhất đó. Cao nhất là Bồ tát, thành Phật không có. Cái mà chánh đẳng, chánh giác là tu ở thế gian này, tu để thành ở trên này nè, thành Bồ tát hoặc thành A La Hán là ở đây thôi.

Còn tu Thiền tông đi về Phật giới là tu thành Phật, về Phật giới thành Phật, không có chứng gì ở đây hết trọi. Đó, phải hiểu là tu Thiền tông là để đi về, về Nhà xưa.

Hồi đó mình ở bên kia kìa, mình không có tay chân, mình vô đây mình tìm cái tay chân để đi, bây giờ có tay chân về đi. Chứ vô đây chứng gì. Bồ tát hay A La Hán cũng là ở trong này thôi. A La Hán thì ở trái đất, còn Bồ tát lên nước Cực Lạc ở trên giữ nhà cho ông A Di Đà đó.

Bồ tát là giữ nhà cho ông A Di Đà; Quan m, Thế Chí đang giữ trên đó, người ta đem xuống trái đất người ta thờ là sai đó. Quan m, Thế Chí lên trên A Di Đà đó, phụ tá cho A Di Đà mà, phải - trái mà. Còn Thích Ca, phụ tá là Văn Thù - Phổ Hiền. Mình phải hiểu cái này.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien