full

full
Published on:

5th Mar 2023

Lời dặn dò Đường về Phật Giới 19-06-2022

LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM”

- Hôm nay, các Phật gia được Truyền Bí mật Thiền Tông. Nên các Phật gia được nghe lời tuyệt mật này. Mong các Phật gia cố gắng thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới, thành Phật.

- Ban Hành Lễ Truyền Bí Mật Thiền Tông, của Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng, các Phật gia nên cố gắng nghe và thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới thành Phật một cách an toàn nhất.

Đức Phật dạy:

- 100 Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông, khi trở về Phật Giới, chỉ có 3 hay 5 Phật gia trở về Phật Giới được mà thôi, còn bao nhiêu không trở về được.

Vì sao?

- Vì các Phật gia không được trở về Phật Giới, có đến 6 trường hợp:

* Trường hợp 1:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tưởng của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tưởng của mình.

* Trường hợp 2:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tham của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tham của mình, cướp lấy pháp môn Thiền Tông học này, bị Siêu Nhân quả, không trở về Phật Giới được.

* Trường hợp 3:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Kiến chấp của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được.

* Trường hợp 4:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn lừa người khác, lấy tiền của họ, nên không trở về Phật Giới được.

* Trường hợp 5:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn ham danh, đi theo cái danh, nên không trở về Phật Giới được.

* Trường hợp 6:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn chê, chửi, hay phá, v.v… pháp môn Thiền Tông học này, nên không trở về Phật Giới được.

Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu mong rằng: Tất cả các Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông hôm nay không có vị nào thực hiện 6 trường hợp nêu trên, để được trở về Phật Giới một cách an toàn, sau nhiều tỉ năm bị Nhân quả và Luân Hồi ở Trái Đất và Tam Giới này.

Đường Về Phật Giới Có 3 Trường Hợp Sau Đây:

★ Trường hợp 1:

Trường hợp thứ nhất : phật gia có công đức vô lượng:

- Sau khi phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm.

- Độ 5 phút sau phật gia sẽ thức dậy.

- Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa.

- Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng Điện Từ Âm Dương.

- Lực sáng vàng rất mạnh, làm chói mắt tất cả Trung Ấm Thân của các vị Thần Thánh Tiên và các loài mang Trung Ấm Thân bằng điện từ Âm Dương, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.

- Vì vậy, Ban Thần thực thi nhân quả, phải tạo ra một cái “Bầu Chắn Sáng”, làm bằng điện từ Âm Dương biến thể rất dày để đưa Trung Ấm Thân sáng rực của Phật gia vào trong cái Bầu Chắn Sáng này ngủ.

- Để sau khi Phật gia thức dậy, Ban hành lễ “Tiễn Phật gia trở về Phật Giới”, không ảnh hưởng đến mắt của các vị Thần Thánh Tiên, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.

* Khi Phật gia thức dậy, nhìn thấy khung cảnh xung quanh như sau:

1. Thấy có Ban Nghi lễ của các vị Thần Thánh Tiên.

2. Thấy có vị Kim Thân Phật phân thân, từ Phật Giới phân thân vào dự lễ.

3. Thấy có đầy đủ 6 vị:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

4. Rất đông các Trung Ấm Thân các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể, đến nghe hành lễ.

Mở đầu buổi lễ: Trưởng Ban Thần hành lễ nói:

- Kính thưa kim thân phật, từ Phật giới phân thân vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, để rước tánh Phật đây, đã vào trái đất, vào gia đình, mượn thân và tánh Người tạo Công Đức.

- Tánh Phật đây, đã ở trong Trái Đất và Tam Giới là 38 tỷ năm.

00:04:52

- Nay, giáo pháp Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã cho công bố ra tại “Nước Rồng”, cũng gọi là nước “Vô Cấu”, mà hiện nay gọi là nước “Việt Nam”, vào ngày 14/5/2017.

Tánh phật đây, đã học theo công thức, tạo được Công Đức Vô Lượng. Nay Tánh Phật đây đã hết tuổi thọ, có ý chí muốn trở về Phật Giới. Được sự chấp thuận của 6 vị:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Nên Ban Nghi Lễ Thần Thánh Tiên chúng tôi, có “điện khải” liên lạc bên Phật giới. Bên Phật Giới mới đề cử vị Kim Thân Phật đây, vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này dự lễ hôm nay.

Kính thưa:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Xin cho phép vị Thần Quản lý tánh Phật có Công Đức Vô Lượng, mở kho Tàng Thức và kho Như Lai Tàng. Trình đọc quá trình 38 tỷ năm mà tánh Phật đây, lăn lộn ở Trái Đất cũng như ở Tam Giới này, xin các vị cho phép.

Các vị:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Đồng nói:

- Sáu vị Thần Thánh Tiên chúng tôi, đồng ý cho vị Thần Quản lý tánh Phật có Công đức Vô lượng này, hãy mở kho Tàng Thức và kho Như Lai Tàng của tánh Phật này, đọc cho vị Kim Thân Phật phân thân đây nghe, cũng như 6 vị Thần Thánh Tiên chúng tôi và tất cả các Trung Ấm Thân có mặt hôm nay, cùng nghe.

Vị Thần Quản lý tánh Phật có Công đức Vô lượng, nhìn vào 2 bộ phận ghi lại hành trình của tánh Phật, từ khi vào Trái Đất đến nay, được 38 tỷ năm, đọc cho:

- Vị Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất, dự lễ rước tánh Phật có Công đức Vô lượng, trở về Phật Giới nghe, cũng như 6 vị:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Và tất cả Trung Ấm Thân có mặt dự lễ nghe:

Vị Thần Quản lý tánh Phật có Công đức Vô lượng, bước lên bục Nghi lễ và đọc quá trình tánh Phật, vào Trái Đất vào gia đình xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức. Nhưng không tạo, mà tạo Nghiệp, nên bị đi theo nghiệp Nhân quả Luân Hồi đến nay là 38 tỷ năm. Tức sống 4 Trái Đất và Tam Giới này.

Thần Quản lý tánh Phật tôi xin đọc một số cơ bản mà tánh Phật đây bị Nhân quả, gồm:

Nhân quả 1:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở các Cõi Trời Vô sắc 5 lần.

Nhân quả 2:

Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở các Cõi Trời Hữu sắc 12 lần.

Nhân quả 3:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Cực Lạc 16 lần.

Nhân quả 4:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Thượng Đế 21 lần.

Nhân quả 5:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Đâu Suất 24 lần.

Nhân quả 6:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Đạo Lợi 17 lần.

Nhân quả 7:

- Tánh Phật đây, được làm Người giàu ở Trái Đất là 1.204 lần.

Nhân quả 8:

- Tánh Phật đây, bị Nhân quả ở Địa Ngục 21 lần.

Nhân quả 9:

- Tánh Phật đây, bị Nhân quả làm Hoa Báo 18 lần.

Nhân quả 10:

- Tánh Phật đây, bị các Nhân quả khác thì không tính hết được.

* Phần đọc Nhân quả của tánh Phật đây, Thần Quản lý tôi đã đọc xong. Xin Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Xin mời.

Vị Thần Trưởng ban Nghi lễ nói:

- Kính mời vị Kim Thân Phật phân thân, từ Phật Giới vào Trái Đất có phát biểu gì, xin kính mời.

Vị Kim Thân Phật phân thân, từ Phật Giới vào Trái Đất, đứng vào bục lễ, phát biểu:

- Kính thưa Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Kính thưa Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Kính thưa Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Thưa Ban Nghi Lễ Thần Thánh Tiên.

- Thưa các vị có mặt hôm nay.

Kim Thân Phật tôi xin, thay mặt Chư Phật ở Phật Giới, xin cám ơn:

- Vị Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Vị Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Vị Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Các vị Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

Đã giúp tánh Phật đây đã ở nơi Trái Đất và Tam Giới suốt 38 tỷ năm:

- Đi hưởng Phước ở các cõi Trời.

- Hưởng Phước làm người Giàu Sang

- Bị Nhân quả làm Hoa Báo.

- Bị Nhân quả ở Địa Ngục.

- V.v...

Cũng may là không bị Siêu Nhân quả! Nếu bị Siêu Nhân quả, dù có Công đức bao nhiêu cũng không trở về Phật Giới được, mà phải ở 2 nơi:

- Nơi 1: Vào Hầm Lửa Lớn sống, khi hết nghiệp phải mang thân con Vi Trùng vĩnh viễn.

- Nơi 2: Nếu sợ vào Hầm Lửa Lớn sống, thì phải xin vị Ngạ Quỷ Chúa, vào làm các loại Cô Hồn sống, cũng vĩnh viễn.

Hôm nay, Kim Thân Phật tôi, được Chư Phật ở Phật Giới đề cử phân thân vào Trái Đất dự lễ rước tánh Phật có Công đức Vô lượng trở về Phật giới. Tôi xin thay mặt Chư Phật ở Phật Giới, xin cám ơn các vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

Vậy, cho phép Kim Thân Phật tôi đưa tánh Phật đây và khối Công đức Vô lượng ra Tầng bình lưu của Trái Đất, để trở về Phật Giới. Nhưng, trước khi Kim Thân Phật tôi rước tánh Phật đây trở về Phật Giới. Xin cho Kim Thân Phật tôi nói chuyện với tánh Phật này mấy lời.

Kim Thân Phật nhìn vào Bầu Chắn Sáng và nói với tánh Phật:

Này tánh Phật, 38 tỷ năm trước, tánh Phật vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này xin nhị vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu, vào gia đình, xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức. Nhị vị Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất chấp thuận, mới cho mở buổi lễ tiếp nhận các tánh Phật vào Trái Đất và gia đình làm con của Cha Mẹ mượn thân và tánh Người tạo Công đức.

* Được các vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

Có lời dạy các tánh Phật sống làm Người, thì phải sống đúng tư cách của con Người, để chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải Thoát ra, tánh Phật đến học công thức tạo Công đức để mang trở về Phật Giới.

- Còn Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên, có đọc 6 điều Nội Quy và 6 phần Cam Kết:

* 6 điều Nội Quy:

1. Có gia đình phải lo cho gia đình.

2. Có Tổ quốc phải lo cho Tổ quốc.

3. Phải sống trong: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín.

4. Lo làm ăn, đừng tin nhảm nhí.

5. Phải sống bằng trí tuệ thật sáng suốt.

6. Tuyệt đối, không mê tín dị đoan.

* 6 phần Cam Kết:

1. Phải tìm cách tạo nhanh Công đức để mang trở về Phật Giới.

2. Không vì danh mà ở mãi Trái Đất này.

3. Không vì lợi mà lường gạt người kém hiểu biết.

4. Không vì địa vị mà tranh giành với Người khác.

5. Không vì ngã chấp cho ta là giỏi nhất, mà chửi người khác.

6. Không bịa ra những chuyện linh thiêng, để lường gạt người mê muội.

* Trên đây là 6 phần Nội Quy và 6 phần Cam kết, mà mỗi tánh Phật khi vào gia đình xin làm con của Cha Mẹ tạo Công đức, tánh Phật nào cũng phải học thuộc lòng. Nhưng không tánh Phật nào vào gia đình nghiêm chỉnh chấp hành nên mới bị Nhân Quả và Luân Hồi ở Trái Đất và Tam Giới lâu như vậy!

Cũng may là suốt 38 tỷ năm ở 4 Trái Đất và tam giới, tánh Phật không bị Siêu Nhân Quả. Nên nay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố pháp môn thứ 6 là Thiền Tông ra, tánh Phật nương theo đây tạo được Công đức vô Lượng. Nay đã hết tuổi thọ, có ý chí muốn mang khối Công đức Vô Lượng này trở về Phật Giới, được 6 vị Thần Thánh Tiên quản lý Trái Đất chấp thuận, có mời Kim Thân Phật tôi, phân thân vào Trái Đất rước về. Nhưng trước khi tánh Phật theo Kim Thân Phật tôi trở về Phật Giới, tánh Phật hãy có lời cám ơn các vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

Cũng như vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật, để rồi theo Kim Thân Phật tôi trở về Phật Giới.

Tánh Phật đang ngồi trong Bầu Chắn Sáng, đứng lên có lời cám ơn:

- Kính thưa Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu

- Kính thưa Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Kính thưa Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Kính thưa Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

- Kính thưa vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật tôi.

- Kính thưa các quý vị, tánh Phật con đang đứng trong Bầu Chắn Sáng này, nhìn thấy các quý vị, mà nhớ lại 38 tỷ năm về trước. Các quý vị cũng có buổi lễ rước các tánh Phật chúng con vào Trái Đất, cho vào gia đình để xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức. Khi Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên đọc 6 phần Cam Kết và 6 điều của bản Nội Quy, cho tánh Phật của chúng con nghe. Vì tánh Phật con lơ là, không chú ý 6 điều Nội Quy và 6 phần Cam Kết, nên làm theo tánh con Người, do thập loại Cô Hồn xúi giục, nên bị Nhân quả Luân Hồi, phải trôi lăn ở ​​Trái Đất và Tam Giới đến 38 tỷ năm!

Cũng may cho tánh Phật của con là, không bị Siêu Nhân quả. Mà may mắn nhất là, tánh Phật con sống ở nước Việt Nam, đúng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố pháp môn Thiền Tông ra. Con hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật đúng, nên được Vô lượng Công đức.

- Nay tánh Phật con được các vị tổ chức hành lễ tiễn tánh Phật con trở về Phật Giới, có vị Kim Thân Phật đây đến dự lễ và rước trở về Phật Giới.

- Tánh Phật con, không biết nói lời gì cám ơn cho đúng với công lao mà các vị đã giúp tánh Phật con ở 4 Trái Đất và Tam Giới này suốt 38 tỷ năm.

Tánh Phật con, xin cúi đầu cám ơn các vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

- Vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật của con đây.

Tánh Phật con xin mang khối Công đức Vô lượng trở về Phật Giới. Khi thành Phật xong, con xin phân thân vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này để thăm các vị.

Vậy, tánh Phật con một lần nữa xin cúi đầu cám ơn:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

- Vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật của con.

Tánh Phật con xin mang khối Công đức theo vị Kim Thân Phật ra Tầng bình lưu của Trái Đất để chờ ngày trở về Phật Giới. Khi thành Phật xong, tánh Phật con thường xuyên vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này thăm các vị.

Tánh Phật vừa cám ơn xong, tất cả các vị Thần Thánh Tiên cùng nhau đứng lên nói câu:

- Thần Thánh Tiên chúng tôi xin tiễn Kim Thân Phật và tánh Phật có Công đức Vô lượng trở về Phật Giới được an toàn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★ Trường hợp 2:

- Phật gia có Công đức vừa:

- Sau khi Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau Phật gia thức dậy.

- Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa, mà Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, lực sáng vàng không nhiều.

Phật gia được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên, tổ chức buổi lễ hướng dẫn Phật gia theo Hoa Tiêu của vị Phật, từ Phật Giới phân thân vào ngự ở Tầng Bình lưu của Trái Đất, làm Hoa Tiêu rước Phật gia trở về Phật Giới.

- Trên đường từ Trái Đất ra Tầng bình lưu sẽ có những loài Ngạ Quỷ hiện tướng Phật theo dụ tánh Phật và nói như sau:

- Như Lai là Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất dự lễ rước Phật gia trở về Phật Giới, nhưng Như Lai vào không kịp mới đến đây buổi lễ đã xong.

- Vây, Phật gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.

Vị Phật này vừa nói xong, 2 tay xoe tròn. Tức khắc một Hoa Tiêu xuất hiện.

Vị Phật này nói:

- Phật gia hãy bay theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.

Nếu Phật gia thuộc đường trở về Phật Giới, vị Phật này nói gì mặc kệ, không để ý đến, làm thinh. Cứ bay ra ngoài Trái Đất 5 km, là vị Phật này không còn theo nói với Phật gia nữa, Hoa Tiêu tự biến mất.

- Phật gia cứ bay thêm 5 km nữa là ra ngoài Trái Đất 10 km, thì sẽ thấy Hoa Tiêu thật của vị Kim Thân Phật ngự ở Tầng bình lưu của Trái Đất bay vào. Phật gia bay theo Hoa Tiêu này ra Tầng bình lưu của Trái Đất để trở về Phật Giới.

- Khi Phật gia ra đến Tầng bình lưu của Trái Đất, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy Phật gia còn thời gian bao lâu nữa, Trái Đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân Hồi, vào Trung tâm này trở về Phật Giới.

* Trung tâm Vận hành Luân hồi, là trục quay của Tam Giới, có 2 công dụng:

- Một là, lỗ đầu ống hút vào Trái Đất, gọi là “Đầu lỗ hút Âm”, có 2 công dụng:

1. Hút Kim Thân Phật vào Trái Đất, gọi là Kim Thân Phật nhập Ta Bà, để làm việc với các vị Thần – Thánh – Tiên, quản lý Trái Đất.

2. Hút tánh Phật vào Trái Đất, do Kim Thân Phật dẫn vào, để xin nhị vị Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất, cho vào gia đình xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức, mang trở về Phật Giới, thành Phật.

- Hai là, lỗ đầu ống đẩy ra Trái Đất, gọi là “Đầu đẩy Dương”, cũng có 2 công dụng:

1. Đẩy Kim Thân Phật nhập Ta Bà, làm việc xong, trở về Phật Giới.

2. Đẩy tánh Phật và Công đức của tánh Phật tạo được, ra ngoài Trái Đất, trở về Phật Giới, do vị Kim Thân Phật dẫn trở về Phật Giới, thành Phật.

* Đức Phật lưu ý các Phật gia đường trở về Phật Giới phải biết 3 phần:

Phần 1:

- Trung Ấm Thân của Phật gia cấu tạo bằng điện từ Âm Dương. Khi vào Trung tâm Vận hành Luân Hồi là nơi không có cuốn hút vật lý, nên Trung Ấm Thân của Phật gia được hút trả lại Trái Đất, để đi theo quy luật cuốn hút vật lý của Trái Đất.

Phần 2:

- Tánh Phật gốc ở Phật Giới.

- Công đức là thứ “vật tư” sử dụng ở Phật Giới, để tạo thành là Pháp Thân Thanh Tịnh, cũng như Kim Thân Phật.

- Nên 2 thứ này được đẩy ra ngoài Trái Đất và Tam Giới, vào Phật Giới.

Phần 3:

- Tốc độ di chuyển trong “Ống Trung tâm Vận hành Luân Hồi” bằng tốc độ ánh sáng của điện từ Quang, 1 giây là 1.200.000 km.

- Từ Trái Đất trở về Phật Giới là 1 tiếng đồng hồ. Như vậy, từ Trái Đất trở về Phật Giới là 4 tỷ ruỡi km.

- Tính ra, đường bán kính của Tam Giới là 5 tỷ km.

- Còn đường kính của Tam Giới là 10 tỷ km.

★ Trường hợp 3:

- Phật gia có Công đức ít, Phước đức nhiều, Ác đức cũng nhiều:

- Sau khi Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, 8 giờ sau Phật gia mới thức dậy.

- Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa, mà Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương. Lực sáng vàng rất yếu ớt.

Phật gia được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên tổ chức buổi lễ hướng dẫn Phật gia theo Hoa Tiêu của vị Phật, từ Phật Giới, phân thân vào ngự Tầng bình lưu của Trái Đất, làm Hoa Tiêu rước Phật gia trở về Phật Giới.

Trên đường trở về Phật Giới sẽ có những trường hợp sau đây sẽ diễn ra:

* Khi Phật gia được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên dặn dò đường trở về Phật Giới. Đứng xung quanh Phật gia có 2 thành phần nữa, gồm:

- Một là Họ tộc của Phật gia.

- Hai là Thập loại Thánh.

* Họ tộc thì kêu gọi Phật gia ở lại Trái Đất làm giàu.

* Thập loại Thánh thì mời Phật...

Transcript

LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM”

- Hôm nay, các Phật gia được Truyền Bí mật Thiền Tông. Nên các Phật gia được nghe lời tuyệt mật này. Mong các Phật gia cố gắng thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới, thành Phật.

- Ban Hành Lễ Truyền Bí Mật Thiền Tông, của Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng, các Phật gia nên cố gắng nghe và thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới thành Phật một cách an toàn nhất.

Đức Phật dạy:

- 100 Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông, khi trở về Phật Giới, chỉ có 3 hay 5 Phật gia trở về Phật Giới được mà thôi, còn bao nhiêu không trở về được.

Vì sao?

- Vì các Phật gia không được trở về Phật Giới, có đến 6 trường hợp:

* Trường hợp 1:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tưởng của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tưởng của mình.

* Trường hợp 2:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tham của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tham của mình, cướp lấy pháp môn Thiền Tông học này, bị Siêu Nhân quả, không trở về Phật Giới được.

* Trường hợp 3:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Kiến chấp của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được.

* Trường hợp 4:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn lừa người khác, lấy tiền của họ, nên không trở về Phật Giới được.

* Trường hợp 5:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn ham danh, đi theo cái danh, nên không trở về Phật Giới được.

* Trường hợp 6:

- Khi đã là Phật gia rồi, mà còn chê, chửi, hay phá, v.v… pháp môn Thiền Tông học này, nên không trở về Phật Giới được.

Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu mong rằng: Tất cả các Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông hôm nay không có vị nào thực hiện 6 trường hợp nêu trên, để được trở về Phật Giới một cách an toàn, sau nhiều tỉ năm bị Nhân quả và Luân Hồi ở Trái Đất và Tam Giới này.

Đường Về Phật Giới Có 3 Trường Hợp Sau Đây:

★ Trường hợp 1:

Trường hợp thứ nhất : phật gia có công đức vô lượng:

- Sau khi phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm.

- Độ 5 phút sau phật gia sẽ thức dậy.

- Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa.

- Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng Điện Từ Âm Dương.

- Lực sáng vàng rất mạnh, làm chói mắt tất cả Trung Ấm Thân của các vị Thần Thánh Tiên và các loài mang Trung Ấm Thân bằng điện từ Âm Dương, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.

- Vì vậy, Ban Thần thực thi nhân quả, phải tạo ra một cái “Bầu Chắn Sáng”, làm bằng điện từ Âm Dương biến thể rất dày để đưa Trung Ấm Thân sáng rực của Phật gia vào trong cái Bầu Chắn Sáng này ngủ.

- Để sau khi Phật gia thức dậy, Ban hành lễ “Tiễn Phật gia trở về Phật Giới”, không ảnh hưởng đến mắt của các vị Thần Thánh Tiên, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.

* Khi Phật gia thức dậy, nhìn thấy khung cảnh xung quanh như sau:

1. Thấy có Ban Nghi lễ của các vị Thần Thánh Tiên.

2. Thấy có vị Kim Thân Phật phân thân, từ Phật Giới phân thân vào dự lễ.

3. Thấy có đầy đủ 6 vị:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

4. Rất đông các Trung Ấm Thân các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể, đến nghe hành lễ.

Mở đầu buổi lễ: Trưởng Ban Thần hành lễ nói:

- Kính thưa kim thân phật, từ Phật giới phân thân vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, để rước tánh Phật đây, đã vào trái đất, vào gia đình, mượn thân và tánh Người tạo Công Đức.

- Tánh Phật đây, đã ở trong Trái Đất và Tam Giới là 38 tỷ năm.

::

- Nay, giáo pháp Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã cho công bố ra tại “Nước Rồng”, cũng gọi là nước “Vô Cấu”, mà hiện nay gọi là nước “Việt Nam”, vào ngày 14/5/2017.

Tánh phật đây, đã học theo công thức, tạo được Công Đức Vô Lượng. Nay Tánh Phật đây đã hết tuổi thọ, có ý chí muốn trở về Phật Giới. Được sự chấp thuận của 6 vị:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Nên Ban Nghi Lễ Thần Thánh Tiên chúng tôi, có “điện khải” liên lạc bên Phật giới. Bên Phật Giới mới đề cử vị Kim Thân Phật đây, vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này dự lễ hôm nay.

Kính thưa:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Xin cho phép vị Thần Quản lý tánh Phật có Công Đức Vô Lượng, mở kho Tàng Thức và kho Như Lai Tàng. Trình đọc quá trình 38 tỷ năm mà tánh Phật đây, lăn lộn ở Trái Đất cũng như ở Tam Giới này, xin các vị cho phép.

Các vị:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Đồng nói:

- Sáu vị Thần Thánh Tiên chúng tôi, đồng ý cho vị Thần Quản lý tánh Phật có Công đức Vô lượng này, hãy mở kho Tàng Thức và kho Như Lai Tàng của tánh Phật này, đọc cho vị Kim Thân Phật phân thân đây nghe, cũng như 6 vị Thần Thánh Tiên chúng tôi và tất cả các Trung Ấm Thân có mặt hôm nay, cùng nghe.

Vị Thần Quản lý tánh Phật có Công đức Vô lượng, nhìn vào 2 bộ phận ghi lại hành trình của tánh Phật, từ khi vào Trái Đất đến nay, được 38 tỷ năm, đọc cho:

- Vị Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất, dự lễ rước tánh Phật có Công đức Vô lượng, trở về Phật Giới nghe, cũng như 6 vị:

- Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất.

- Thánh chủ và Thánh Mẫu Trái Đất.

- Tiên chủ và Tiên Mẫu Trái Đất.

Và tất cả Trung Ấm Thân có mặt dự lễ nghe:

Vị Thần Quản lý tánh Phật có Công đức Vô lượng, bước lên bục Nghi lễ và đọc quá trình tánh Phật, vào Trái Đất vào gia đình xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức. Nhưng không tạo, mà tạo Nghiệp, nên bị đi theo nghiệp Nhân quả Luân Hồi đến nay là 38 tỷ năm. Tức sống 4 Trái Đất và Tam Giới này.

Thần Quản lý tánh Phật tôi xin đọc một số cơ bản mà tánh Phật đây bị Nhân quả, gồm:

Nhân quả 1:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở các Cõi Trời Vô sắc 5 lần.

Nhân quả 2:

Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở các Cõi Trời Hữu sắc 12 lần.

Nhân quả 3:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Cực Lạc 16 lần.

Nhân quả 4:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Thượng Đế 21 lần.

Nhân quả 5:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Trời Đâu Suất 24 lần.

Nhân quả 6:

- Tánh Phật đây, được hưởng Phước ở Cõi Đạo Lợi 17 lần.

Nhân quả 7:

- Tánh Phật đây, được làm Người giàu ở Trái Đất là 1.204 lần.

Nhân quả 8:

- Tánh Phật đây, bị Nhân quả ở Địa Ngục 21 lần.

Nhân quả 9:

- Tánh Phật đây, bị Nhân quả làm Hoa Báo 18 lần.

Nhân quả 10:

- Tánh Phật đây, bị các Nhân quả khác thì không tính hết được.

* Phần đọc Nhân quả của tánh Phật đây, Thần Quản lý tôi đã đọc xong. Xin Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Xin mời.

Vị Thần Trưởng ban Nghi lễ nói:

- Kính mời vị Kim Thân Phật phân thân, từ Phật Giới vào Trái Đất có phát biểu gì, xin kính mời.

Vị Kim Thân Phật phân thân, từ Phật Giới vào Trái Đất, đứng vào bục lễ, phát biểu:

- Kính thưa Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Kính thưa Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Kính thưa Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Thưa Ban Nghi Lễ Thần Thánh Tiên.

- Thưa các vị có mặt hôm nay.

Kim Thân Phật tôi xin, thay mặt Chư Phật ở Phật Giới, xin cám ơn:

- Vị Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Vị Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Vị Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Các vị Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

Đã giúp tánh Phật đây đã ở nơi Trái Đất và Tam Giới suốt 38 tỷ năm:

- Đi hưởng Phước ở các cõi Trời.

- Hưởng Phước làm người Giàu Sang

- Bị Nhân quả làm Hoa Báo.

- Bị Nhân quả ở Địa Ngục.

- V.v...

Cũng may là không bị Siêu Nhân quả! Nếu bị Siêu Nhân quả, dù có Công đức bao nhiêu cũng không trở về Phật Giới được, mà phải ở 2 nơi:

- Nơi 1: Vào Hầm Lửa Lớn sống, khi hết nghiệp phải mang thân con Vi Trùng vĩnh viễn.

- Nơi 2: Nếu sợ vào Hầm Lửa Lớn sống, thì phải xin vị Ngạ Quỷ Chúa, vào làm các loại Cô Hồn sống, cũng vĩnh viễn.

Hôm nay, Kim Thân Phật tôi, được Chư Phật ở Phật Giới đề cử phân thân vào Trái Đất dự lễ rước tánh Phật có Công đức Vô lượng trở về Phật giới. Tôi xin thay mặt Chư Phật ở Phật Giới, xin cám ơn các vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

Vậy, cho phép Kim Thân Phật tôi đưa tánh Phật đây và khối Công đức Vô lượng ra Tầng bình lưu của Trái Đất, để trở về Phật Giới. Nhưng, trước khi Kim Thân Phật tôi rước tánh Phật đây trở về Phật Giới. Xin cho Kim Thân Phật tôi nói chuyện với tánh Phật này mấy lời.

Kim Thân Phật nhìn vào Bầu Chắn Sáng và nói với tánh Phật:

Này tánh Phật, 38 tỷ năm trước, tánh Phật vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này xin nhị vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu, vào gia đình, xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức. Nhị vị Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất chấp thuận, mới cho mở buổi lễ tiếp nhận các tánh Phật vào Trái Đất và gia đình làm con của Cha Mẹ mượn thân và tánh Người tạo Công đức.

* Được các vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

Có lời dạy các tánh Phật sống làm Người, thì phải sống đúng tư cách của con Người, để chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải Thoát ra, tánh Phật đến học công thức tạo Công đức để mang trở về Phật Giới.

- Còn Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên, có đọc 6 điều Nội Quy và 6 phần Cam Kết:

* 6 điều Nội Quy:

1. Có gia đình phải lo cho gia đình.

2. Có Tổ quốc phải lo cho Tổ quốc.

3. Phải sống trong: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín.

4. Lo làm ăn, đừng tin nhảm nhí.

5. Phải sống bằng trí tuệ thật sáng suốt.

6. Tuyệt đối, không mê tín dị đoan.

* 6 phần Cam Kết:

1. Phải tìm cách tạo nhanh Công đức để mang trở về Phật Giới.

2. Không vì danh mà ở mãi Trái Đất này.

3. Không vì lợi mà lường gạt người kém hiểu biết.

4. Không vì địa vị mà tranh giành với Người khác.

5. Không vì ngã chấp cho ta là giỏi nhất, mà chửi người khác.

6. Không bịa ra những chuyện linh thiêng, để lường gạt người mê muội.

* Trên đây là 6 phần Nội Quy và 6 phần Cam kết, mà mỗi tánh Phật khi vào gia đình xin làm con của Cha Mẹ tạo Công đức, tánh Phật nào cũng phải học thuộc lòng. Nhưng không tánh Phật nào vào gia đình nghiêm chỉnh chấp hành nên mới bị Nhân Quả và Luân Hồi ở Trái Đất và Tam Giới lâu như vậy!

Cũng may là suốt 38 tỷ năm ở 4 Trái Đất và tam giới, tánh Phật không bị Siêu Nhân Quả. Nên nay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố pháp môn thứ 6 là Thiền Tông ra, tánh Phật nương theo đây tạo được Công đức vô Lượng. Nay đã hết tuổi thọ, có ý chí muốn mang khối Công đức Vô Lượng này trở về Phật Giới, được 6 vị Thần Thánh Tiên quản lý Trái Đất chấp thuận, có mời Kim Thân Phật tôi, phân thân vào Trái Đất rước về. Nhưng trước khi tánh Phật theo Kim Thân Phật tôi trở về Phật Giới, tánh Phật hãy có lời cám ơn các vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

Cũng như vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật, để rồi theo Kim Thân Phật tôi trở về Phật Giới.

Tánh Phật đang ngồi trong Bầu Chắn Sáng, đứng lên có lời cám ơn:

- Kính thưa Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu

- Kính thưa Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Kính thưa Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Kính thưa Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

- Kính thưa vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật tôi.

- Kính thưa các quý vị, tánh Phật con đang đứng trong Bầu Chắn Sáng này, nhìn thấy các quý vị, mà nhớ lại 38 tỷ năm về trước. Các quý vị cũng có buổi lễ rước các tánh Phật chúng con vào Trái Đất, cho vào gia đình để xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức. Khi Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên đọc 6 phần Cam Kết và 6 điều của bản Nội Quy, cho tánh Phật của chúng con nghe. Vì tánh Phật con lơ là, không chú ý 6 điều Nội Quy và 6 phần Cam Kết, nên làm theo tánh con Người, do thập loại Cô Hồn xúi giục, nên bị Nhân quả Luân Hồi, phải trôi lăn ở ​​Trái Đất và Tam Giới đến 38 tỷ năm!

Cũng may cho tánh Phật của con là, không bị Siêu Nhân quả. Mà may mắn nhất là, tánh Phật con sống ở nước Việt Nam, đúng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố pháp môn Thiền Tông ra. Con hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật đúng, nên được Vô lượng Công đức.

- Nay tánh Phật con được các vị tổ chức hành lễ tiễn tánh Phật con trở về Phật Giới, có vị Kim Thân Phật đây đến dự lễ và rước trở về Phật Giới.

- Tánh Phật con, không biết nói lời gì cám ơn cho đúng với công lao mà các vị đã giúp tánh Phật con ở 4 Trái Đất và Tam Giới này suốt 38 tỷ năm.

Tánh Phật con, xin cúi đầu cám ơn các vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

- Vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật của con đây.

Tánh Phật con xin mang khối Công đức Vô lượng trở về Phật Giới. Khi thành Phật xong, con xin phân thân vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này để thăm các vị.

Vậy, tánh Phật con một lần nữa xin cúi đầu cám ơn:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

- Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên.

- Vị Thần Quản lý tánh Phật sau cùng của tánh Phật của con.

Tánh Phật con xin mang khối Công đức theo vị Kim Thân Phật ra Tầng bình lưu của Trái Đất để chờ ngày trở về Phật Giới. Khi thành Phật xong, tánh Phật con thường xuyên vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này thăm các vị.

Tánh Phật vừa cám ơn xong, tất cả các vị Thần Thánh Tiên cùng nhau đứng lên nói câu:

- Thần Thánh Tiên chúng tôi xin tiễn Kim Thân Phật và tánh Phật có Công đức Vô lượng trở về Phật Giới được an toàn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★ Trường hợp 2:

- Phật gia có Công đức vừa:

- Sau khi Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau Phật gia thức dậy.

- Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa, mà Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, lực sáng vàng không nhiều.

Phật gia được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên, tổ chức buổi lễ hướng dẫn Phật gia theo Hoa Tiêu của vị Phật, từ Phật Giới phân thân vào ngự ở Tầng Bình lưu của Trái Đất, làm Hoa Tiêu rước Phật gia trở về Phật Giới.

- Trên đường từ Trái Đất ra Tầng bình lưu sẽ có những loài Ngạ Quỷ hiện tướng Phật theo dụ tánh Phật và nói như sau:

- Như Lai là Kim Thân Phật, từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất dự lễ rước Phật gia trở về Phật Giới, nhưng Như Lai vào không kịp mới đến đây buổi lễ đã xong.

- Vây, Phật gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.

Vị Phật này vừa nói xong, 2 tay xoe tròn. Tức khắc một Hoa Tiêu xuất hiện.

Vị Phật này nói:

- Phật gia hãy bay theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.

Nếu Phật gia thuộc đường trở về Phật Giới, vị Phật này nói gì mặc kệ, không để ý đến, làm thinh. Cứ bay ra ngoài Trái Đất 5 km, là vị Phật này không còn theo nói với Phật gia nữa, Hoa Tiêu tự biến mất.

- Phật gia cứ bay thêm 5 km nữa là ra ngoài Trái Đất 10 km, thì sẽ thấy Hoa Tiêu thật của vị Kim Thân Phật ngự ở Tầng bình lưu của Trái Đất bay vào. Phật gia bay theo Hoa Tiêu này ra Tầng bình lưu của Trái Đất để trở về Phật Giới.

- Khi Phật gia ra đến Tầng bình lưu của Trái Đất, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy Phật gia còn thời gian bao lâu nữa, Trái Đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân Hồi, vào Trung tâm này trở về Phật Giới.

* Trung tâm Vận hành Luân hồi, là trục quay của Tam Giới, có 2 công dụng:

- Một là, lỗ đầu ống hút vào Trái Đất, gọi là “Đầu lỗ hút Âm”, có 2 công dụng:

1. Hút Kim Thân Phật vào Trái Đất, gọi là Kim Thân Phật nhập Ta Bà, để làm việc với các vị Thần – Thánh – Tiên, quản lý Trái Đất.

2. Hút tánh Phật vào Trái Đất, do Kim Thân Phật dẫn vào, để xin nhị vị Thần chủ và Thần Mẫu Trái Đất, cho vào gia đình xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức, mang trở về Phật Giới, thành Phật.

- Hai là, lỗ đầu ống đẩy ra Trái Đất, gọi là “Đầu đẩy Dương”, cũng có 2 công dụng:

1. Đẩy Kim Thân Phật nhập Ta Bà, làm việc xong, trở về Phật Giới.

2. Đẩy tánh Phật và Công đức của tánh Phật tạo được, ra ngoài Trái Đất, trở về Phật Giới, do vị Kim Thân Phật dẫn trở về Phật Giới, thành Phật.

* Đức Phật lưu ý các Phật gia đường trở về Phật Giới phải biết 3 phần:

Phần 1:

- Trung Ấm Thân của Phật gia cấu tạo bằng điện từ Âm Dương. Khi vào Trung tâm Vận hành Luân Hồi là nơi không có cuốn hút vật lý, nên Trung Ấm Thân của Phật gia được hút trả lại Trái Đất, để đi theo quy luật cuốn hút vật lý của Trái Đất.

Phần 2:

- Tánh Phật gốc ở Phật Giới.

- Công đức là thứ “vật tư” sử dụng ở Phật Giới, để tạo thành là Pháp Thân Thanh Tịnh, cũng như Kim Thân Phật.

- Nên 2 thứ này được đẩy ra ngoài Trái Đất và Tam Giới, vào Phật Giới.

Phần 3:

- Tốc độ di chuyển trong “Ống Trung tâm Vận hành Luân Hồi” bằng tốc độ ánh sáng của điện từ Quang, 1 giây là 1.200.000 km.

- Từ Trái Đất trở về Phật Giới là 1 tiếng đồng hồ. Như vậy, từ Trái Đất trở về Phật Giới là 4 tỷ ruỡi km.

- Tính ra, đường bán kính của Tam Giới là 5 tỷ km.

- Còn đường kính của Tam Giới là 10 tỷ km.

★ Trường hợp 3:

- Phật gia có Công đức ít, Phước đức nhiều, Ác đức cũng nhiều:

- Sau khi Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, 8 giờ sau Phật gia mới thức dậy.

- Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa, mà Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương. Lực sáng vàng rất yếu ớt.

Phật gia được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên tổ chức buổi lễ hướng dẫn Phật gia theo Hoa Tiêu của vị Phật, từ Phật Giới, phân thân vào ngự Tầng bình lưu của Trái Đất, làm Hoa Tiêu rước Phật gia trở về Phật Giới.

Trên đường trở về Phật Giới sẽ có những trường hợp sau đây sẽ diễn ra:

* Khi Phật gia được Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên dặn dò đường trở về Phật Giới. Đứng xung quanh Phật gia có 2 thành phần nữa, gồm:

- Một là Họ tộc của Phật gia.

- Hai là Thập loại Thánh.

* Họ tộc thì kêu gọi Phật gia ở lại Trái Đất làm giàu.

* Thập loại Thánh thì mời Phật gia vãng sanh lên các cõi Trời, mang thân Trời hưởng Phước ở cõi Trời.

* Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên hỏi Phật gia:

Phật gia muốn trở về Phật Giới hay đi theo Họ tộc hay theo các vị Thập loại Thánh vãng sanh lên các cõi Trời, mang thân Trời hưởng phước?

- Họ tộc và các vị Thập loại Thánh nắm kéo Phật gia theo họ.

- Nếu Phật gia muốn trở về Phật Giới, thì Phật gia bất ngờ la lên một tiếng cho thật lớn là “Buông!”.

- Họ Tộc và các vị Thập loại Thánh buông tay ra.

- Liền khi đó, Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên liền đẩy Phật gia ra ngoài Trái Đất, nếu đủ sức mạnh, thì Phật gia văng ra ngoài Trái Đất 5 km, các Thập loại Cô Hồn không giả Phật dụ Phật gia nữa.

- Còn nếu Phật gia không văng ra ngoài Trái Đất 5 km, thì Thập loại Cô Hồn giả Phật dụ Phật gia như sau:

- Như Lai là Kim Thân Phật từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất để rước Phật gia trở về Phật Giới, nhưng đến không kịp, thì lễ dặn dò của Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên đã xong.

- Vậy, Phật gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.

Vị Phật vừa nói xong, hai tay vị Phật liền xoe tròn, một Hoa Tiêu được hình thành.

Vị Phật liền bay đi và nói:

- Phật gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.

- Nếu Phật gia đã thuộc đường về Phật Giới, thì Phật gia không để ý đến. Mặc cho vị Phật này baу đi nói gì thì nói.

- Nếu Phật gia lỡ bay theo Hoa Tiêu của vị Phật thì thử như sau để biết Hoa Tiêu thật hay Hoa Tiêu giả:

Phật gia đang bay theo Hoa Tiêu, bất ngờ Phật gia dừng lại.

- Nếu là Hoa Tiêu giả, thì vị Phật này không dừng lại.

Vị Phật giả này, biết Phật gia phát hiện nên tự biến mất, Hoa Tiểu cũng biến mất.

- Phật giả này, có thể thử Phật gia 3 lần, Phật gia cũng áp dụng như lần đầu.

- Khi nào Phật gia bay ra ngoài Trái Đất 5 km, thì Phật giả không thử Phật gia nữa.

- Phật gia tiếp tục bay ra ngoài Trái Đất 5 km nữa, là 10 km. Tức ra ngoài quản lý của các vị Thần Thánh Tiên.

- Liền khi đó, thấy Hoa Tiêu màu vàng sáng rực, từ ngoài Trái Đất bay vào là Hoa Tiêu thật của vị Kim Thân Phật ngự ở Tầng bình lưu Trái Đất điều khiển vào Trái Đất, rước Phật gia ra Tầng bình lưu để trở về Phật Giới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đức Phật dạy cách nhìn Hoa Tiêu thật hay giả:

1. Hoa Tiêu thật: Có màu vàng sáng trong.

- Trong Hoa Tiêu không có gợn gì.

- Chất liệu Hoa Tiêu này làm bằng Điện từ Quang.

2. Hoa Tiêu giả: Màu vàng không sáng.

- Trong Hoa Tiêu có gợn 2 màu trắng và đen.

- Hoa Tiêu này làm bằng chất liệu điện từ Âm Dương.

- Từ trước mặt Phật gia bay vào là Hoa Tiêu giả.

- Từ trên không gian bay vào là Hoa Tiêu thật.

★ ★ ★ PHẬT GIA VÀO TẦNG BÌNH LƯU TRÁI ĐẤT:

Được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp đón và nói:

- Như Lai là Phật Thích Ca Mâu Ni, chờ ở Tầng bình lưu này, để hướng dẫn Phật gia đường trở về Phật Giới, do các vị Kim Thân Phật đây trợ giúp Như Lai đưa trở về Phật Giới. Như Lai chúc mừng Phật gia.

Vậy, Phật gia hãy chào các vị Kim Thân Phật đây và trình bày vài nét mà Phật gia đã trải qua được trở về Phật Giới.

Phật gia nói:

- Phật gia con xin cám ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Kim Thân Phật, từ Phật Giới nhập Ta Bà để giúp tánh Phật con trở về Phật Giới, sau nhiều tỷ năm sống ở Trái Đất và Tam Giới theo Nhân quả Luân Hồi.

- Khi tánh Phật con ở Phật Giới, vào Trái Đất và gia đình, xin làm con của Cha Mẹ, mượn thân và tánh Người tạo Công đức. Nhưng chúng con không chịu tạo Công đức, mà lại ham tạo Phước đức và Ác đức, nên bị quy luật Nhân quả Luân Hồi ở Trái Đất và Tam Giới hằng mấy chục tỷ năm!

- Cũng may, con gặp được pháp môn Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đây, cho công bố ra tại “Đất Rống” của nước Việt Nam. Tánh Phật con biết được tìm đến học, tánh Phật con đã Giác ngộ.

- Được Ban Quản trị chùa Thiên Tông Tân Diệu hành lễ truyền bí mật Thiền Tông và dặn dò đường trở về Phật Giới, có cấp cho con bằng Chứng Nhận là Phật gia Thiền Tông.

- Nay, Phật gia Thiền Tông con đã hết tuổi thọ đời này và muốn trở về Phật Giới, được vị Thần Quản lý tánh Phật con kiểm tra 3 phần:

1. Hỏi Phật gia con có thật sự muốn trở về Phật Giới không? Nếu muốn thì cho trở về.

2. Vị Thần quản lý xem trong Như Lai Tàng của con số Công đức Vô lượng, vừa hay ít. Con có Công đức vừa.

3. Vị Thần quản lý xem trong Tàng Thức của con có bị nghiệp Siêu Nhân quả không. Nếu có, thì không cho trở về Phật Giới, mà phải vào Hỏa Ngục. Trong Tàng Thức của con không có nghiệp Siêu Nhân quả, nên con được trở về Phật Giới.

Khi vị Thần Quản lý xem xong và kết luận:

- Trong Như Lai Tàng của con có đầy đủ Công Đức.

- Tàng Thức của con không có Siêu Nhân quả.

Nên vì Thần quản lý trình với 6 vị:

- Thần chủ Trái Đất và Thần Mẫu.

- Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu.

- Tiên chủ Trái Đất và Tiên Mẫu.

Đề nghị cho Phật gia con được trở về Phật Giới. Được 6 vị chấp thuận.

- Phật gia con xin cám ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Kim Thân Phật rất nhiều.

- Phật gia con kính chào các vị Kim Thân Phật phân thân vào đây, rước tánh Phật con và số Công đức trở về Phật Giới.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói:

- Này tánh Phật:

Trái Đất đã vừa qua “Trung tâm Vân hành Luân Hồi” được 40 ngày. Vì vậy, tánh Phật phải ở Tầng bình lưu này chờ 325 ngày nữa, thì Trái Đất mới quay trở lại “Trung tâm Vận hành Luân Hồi”, Như Lai sẽ nhờ 1 trong các Kim Thân Phật đây, đưa tánh Phật và số Công đức vào “Trung tâm Vận hành Luân Hồi” để trở về Phật Giới.

Như Lai nói cho tánh Phật biết khi vào “Trung tâm Vân hành Luân Hồi”:

- Khi Phật gia vào “Trung tâm Vân hành Luân Hồi” thì các trường hợp sau đây sẽ diễn ra:

1. Trung Ấm Thân và các nghiệp Phước đức và Ác đức của Phật gia cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, bị hút trở lại Trái Đất Âm Dương.

2. Tánh Phật và khối Công đức của Phật gia, được sức đẩy của điện từ Quang trong Ống Trung tâm Vận hành Luân Hồi, đẩy ra Trái Đất trở về Phật Giới là 1 tiếng đồng hồ, với tốc độ 1.200.000 km một giây. Tính theo km là 4 tỷ rưỡi. Như vậy, đường bán kính của Tam giới là 5 tỷ km. Đường kính là 10 tỷ km.

* Khi Phật gia vào Phật Giới, phải vào “Bầu tánh Phật hoàn Phật Giới” để:

1. Hút hạt điện từ Dương bao tánh Phật trả lại cho Phật Giới, nếu là tánh Phật nam.

2. Hút hạt điện từ Âm bao tánh Phật trả lại cho Phật Giới. Nếu là tánh Phật nữ.

3. Vỏ bọc khối Công đức tự động hình thành ra “Pháp Thân Thanh Tịnh” để bao Kim Thân Phật.

4. Ruột khối Công đức tự động định hình ra “Kim Thân Phật”, đê cho tánh Phật ấn vào Kim Thân Phật này, thành Phật.

5. Khi tánh Phật đã thành Phật rồi, thì Kim Thân Thật này liền ra ngoài “Bầu tánh Phật hoàn Phật Giới”, được Ban Nghi lễ Phật tiếp đón và hướng dẫn việc làm của một vị Kim Thân Phật, là phải tái nhập Ta Bà, hay đi bất cứ nơi nào trong Phật Giới, tìm những Trái Đất nào đang phổ biến pháp môn Thiền Tông, nhập vào Trái Đất đó để tìm cách giúp tánh Phật học công thức, tạo Công đức mang trở về Phật Giới, thành Phật.

Buổi Lễ Truyền Bí mật Thiền Tông của Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu đến đây là hết.

—-------------------------------------------------

- Ban Nghi lễ Phật ở Phật Giới gồm có 28 vị đứng chúc mừng tánh Phật trở về Phật Giới, thành Phật, gồm:

* Vị thứ 1 là Kim Thân Phật Ca Diếp nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Ca Diếp.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Ca Diếp tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Ca Diếp tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 2 là Kim Thân Phật Trang Nghiêm Tôn nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Trang Nghiêm Tôn.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Ca Diếp.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Trang Nghiêm Tôn tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chu

yển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Trang Nghiêm Tôn tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 3 là Kim Thân Phật Tỳ Bà Thi nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Tỳ Bà Thi.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Trang Nghiêm Tôn.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Tỳ Bà Thi tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Tỳ Bà Thi tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 4 là Kim Thân Phật Tỳ Khí nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Tỳ Khí.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Tỳ Bà Thi.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Tỳ Khí tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Tỳ Khí tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 5 là Kim Thân Phật Tỳ Xá Phù nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Tỳ Xá Phù.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Tỳ Khí.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Tỳ Xá Phù tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Tỳ Xá Phù tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 6 là Kim Thân Phật Vô Biên Thân nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Vô Biên Thân.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Tỳ Xá Phù.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Vô Biên Thân tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Vô Biên Thân tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 7 là Kim Thân Phật Bửu Thắng nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Bửu Thắng.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Vô Biên Thân.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Bửu Thắng tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Bửu Thắng tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 8 là Kim Thân Phật Ba Đầu Ma Thắng nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Ba Đầu Ma Thắng.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Bửu Thắng.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Ba Đầu Ma Thắng tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Ba Đầu Ma Thắng tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 9 là Kim Thân Phật Sư Tử Hống nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Sư Tử Hống.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Ba Đầu Ma Thắng.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Sư Tử Hống tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Sư Tử Hống tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 10 là Kim Thân Phật Cưu Lưu Tôn nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Cưu Lưu Tôn.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Sư Tử Hống.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Cưu Lưu Tôn tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Cưu Lưu Tôn tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 11 là Kim Thân Phật Đa Bửu nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Đa Bửu.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Cưu Lưu Tôn.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Đa Bửu tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Đa Bửu tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 12 là Kim Thân Phật Bửu Tướng nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Bửu Tướng.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Đa Bửu.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Bửu Tướng tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Bửu Tướng tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 13 là Kim Thân Phật Ca Sa Tràng nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Ca Sa Tràng.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Bửu Tướng.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Ca Sa Tràng tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Ca Sa Tràng tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 14 là Kim Thân Phật Đại Thông Sơn Vương nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Đại Thông Sơn Vương.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Ca Sa Tràng.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Đại Thông Sơn Vương tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Đại Thông Sơn Vương tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 15 là Kim Thân Phật Tịnh Nguyệt nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Tịnh Nguyệt.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Đại Thông Sơn Vương.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Tịnh Nguyệt tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Tịnh Nguyệt tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 16 là Kim Thân Phật Sơn Vương nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Sơn Vương.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Tịnh Nguyệt.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Sơn Vương tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Sơn Vương tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 17 là Kim Thân Phật Trí Thắng nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Trí Thắng.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Sơn Vương.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Trí Thắng tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Trí Thắng tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 18 là Kim Thân Phật Tịnh Danh Vương nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Tịnh Danh Vương.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Trí Thắng.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Tịnh Danh Vương tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Tịnh Danh Vương tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 19 là Kim Thân Phật Trí Thành Tựu nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Trí Thành Tựu.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Tịnh Danh Vương.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Trí Thành Tựu tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Trí Thành Tựu tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 20 là Kim Thân Phật Vô Thượng nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Vô Thượng.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Trí Thành Tựu.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Vô Thượng tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Vô Thượng tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 21 là Kim Thân Phật Diệu Thinh nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Diệu Thinh.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Vô Thượng.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Diệu Thinh tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Diệu Thinh tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 22 là Kim Thân Phật Mãn Nguyệt nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Mãn Nguyệt.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Diệu Thinh.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Mãn Nguyệt tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Mãn Nguyệt tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 23 là Kim Thân Phật Nguyệt Diệm nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Nguyệt Diệm.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Mãn Nguyệt.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Nguyệt Diệm tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Nguyệt Diệm tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 24 là Kim Thân Phật Phổ Quang Minh nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Phổ Quang Minh.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Nguyệt Diệm.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Phổ Quang Minh tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Phổ Quang Minh tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 25 là Kim Thân Phật Bảo Tích Quang nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Bảo Tích Quang.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Phổ Quang Minh.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Bảo Tích Quang tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Bảo Tích Quang tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 26 là Kim Thân Phật Tràng Đăng Quang nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Tràng Đăng Quang.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Bảo Tích Quang.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Tràng Đăng Quang tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Tràng Đăng Quang tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 27 là Kim Thân Phật Nhất Thiết Tràng Quang nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Nhất Thiết Tràng Quang.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Tràng Đăng Quang.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Nhất Thiết Tràng Quang tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Nhất Thiết Tràng Quang tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

* Vị thứ 28 là Kim Thân Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương nói:

Như Lai là Kim Thân Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương.

Là vị lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề trước Kim Thân Phật Nhất Thiết Tràng Quang.

Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và tánh Người tạo Công đức, nay đã tạo được mang trở về Phật Giới.

Vậy, Kim Thân Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương tôi xin chúc mừng tánh Phật đã có Kim Thân Phật để mang và di chuyển khắp trong Phật Giới.

Kim Thân Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương tôi xin chúc mừng tân Kim Thân Phật.

—-------------------------------------------------

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien