Episode 25

full
Published on:

16th Feb 2023

Không biết nguyên tắc âm dương thì tu đạo Phật đúng không

25 Không biết nguyên tắc âm dương thì tu đạo Phật đúng không

Trò hỏi:

Các chùa thường hay dạy ngồi thiền và quán và dạy niệm Phật A di đà, và làm phước. Không thấy nói đến điện từ âm dương. Vậy tu học theo đạo Phật mà không hiểu biết về nguyên tắc âm dương, thì có đúng với Đạo Phật không?

Thầy trả lời:

Đạo Phật chia ra làm 2 trường phái:

*Trường phái 1: gọi là Đạo Phật tu hành. Tu có kết quả theo nhân quả của trái đất. Nên gọi là tu hành có chứng có đắc. Tu hành này có 5 pháp môn tu. Trong đó có pháp niệm Phật A di đà. Pháp môn này gọi là tu theo nhân quả. Tu theo pháp môn nhân quả này có 5 pháp môn tu, gồm:

1/ Tu thành thánh ở trái đất, gọi là tu hiển linh.

2/ Tu thành giảng sư đạo phật, gọi là tu nghề.

3/ Tu thành kĩ sư đạo phật, gọi là tu nghề.

4/ Tu thành thần y chữa bệnh, gọi là tu nghề.

5/ Tu thành tiên trên trời Cực lạc, gọi là tu nghiệp phước đức dương. Chính là pháp môn niệm Phật A di đà đó.

*Trường phái 2: gọi là đạo Phật không tu. Mà hành theo khoa học vật lý của trái đất. Gồm có 5 thành phần:

1/ Điện từ âm dương.

2/ Đất.

3/ Nước.

4/ Gió

5/ Lửa

Học để giác ngộ. Tức hiểu biết toàn diện ở trái đất, dù hữu hình hay vô hình. Tam giới tức Hệ mặt trời. Phật giới. Càn khôn vũ trụ. Tạo công đức mang trở về Phật giới, thành Phật.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

25 Không biết nguyên tắc âm dương thì tu đạo Phật đúng không

Trò hỏi:

Các chùa thường hay dạy ngồi thiền và quán và dạy niệm Phật A di đà, và làm phước. Không thấy nói đến điện từ âm dương. Vậy tu học theo đạo Phật mà không hiểu biết về nguyên tắc âm dương, thì có đúng với Đạo Phật không?

Thầy trả lời:

Đạo Phật chia ra làm 2 trường phái:

*Trường phái 1: gọi là Đạo Phật tu hành. Tu có kết quả theo nhân quả của trái đất. Nên gọi là tu hành có chứng có đắc. Tu hành này có 5 pháp môn tu. Trong đó có pháp niệm Phật A di đà. Pháp môn này gọi là tu theo nhân quả. Tu theo pháp môn nhân quả này có 5 pháp môn tu, gồm:

1/ tu thành thánh ở trái đất, gọi là tu hiển linh.

2/ tu thành giảng sư đạo phật, gọi là tu nghề.

3/ tu thành kĩ sư đạo phật, gọi là tu nghề.

4/ tu thành thần y chữa bệnh, gọi là tu nghề.

5/ tu thành tiên trên trời Cực lạc, gọi là tu phước đức dương. Chính là pháp môn niệm Phật A di đà đó.

*Trường phái 2: gọi là đạo Phật không tu. Mà hành theo khoa học vật lý của trái đất. Gồm có 5 thành phần:

1/ điện từ âm dương.

2/ đất.

3/ nước.

4/ gió

5/ lửa

Học để giác ngộ. Tức hiểu biết toàn diện ở trái đất, dù hữu hình hay vô hình. Tam giới tức Hệ mặt trời. Phật giới. Càn khôn vũ trụ. Tạo công đức mang trở về Phật giới, thành Phật.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien