Episode 21

full
Published on:

19th Apr 2023

Cái gì làm cho con người vô minh

21 Cái gì làm cho con người vô minh

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói sự có mặt của đạo Phật trên đời này là điều kỳ diệu mầu nhiệm, thiêng liêng, làm cho thế giới này bớt đau khổ, sáng lên, không còn chìm trong tăm tối nữa. Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy này giảng như vậy là có đúng không?

- Ý 2: Xin giải thích về danh từ “Thế giới”?

- Ý 3: Cái gì làm cho chúng sinh vô minh?

- Ý 4: Đạo Phật có làm thế giới này hết vô minh không?

- Ý 5: Muốn hết vô minh, con người phải làm sao?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng đạo Phật như vậy là có đúng không?

* Đáp:

- Thầy này giảng đạo Phật như vậy là không đúng chút nào.

- Thầy này không hiểu đạo Phật là gì.

- Thầy này không biết tu theo đạo Phật để được chi.

- Thầy này quá mù với đạo Phật.

Ý 2: Xin giải thích về danh từ “Thế giới”.

* Đáp:

- Thế giới cũng gọi là thế gian, là nơi đưa vào những gian manh xảo trá.

Ý 3: Cái gì làm cho chúng sinh vô minh?

* Đáp:

Chúng sinh bị vô minh, tức không sáng suốt, bị 6 phần như sau:

- 𝗣𝗵𝗻 𝟭: Người này quá tham lam nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵𝗻 𝟮: Người này quá ham tiền tài nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟯: Người này quá ham vật chất nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟰: Người này quá ham địa vị nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟱: Người này quá ham sân si nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟲: Người này quá ham kiến chấp nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

Ý 4: Đạo Phật có làm thế giới này hết vô minh không?

* Đáp câu hỏi ý 4:

Đạo Phật có công thức làm cho thế giới này hết vô minh dễ như ăn cơm. Nhưng có một điều là các vị tu theo đạo Phật có quyền cao. Các vị này cấm triệt để không cho loài người hết vô minh.  Nếu người nào nói công thức để loài người hết vô minh thì bắt bỏ tù nên không ai dám nói ra là vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

21 Cái gì làm cho con người vô minh

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói sự có mặt của đạo Phật trên đời này là điều kỳ diệu mầu nhiệm, thiêng liêng, làm cho thế giới này bớt đau khổ, sáng lên, không còn chìm trong tăm tối nữa. Xin hỏi nhân dân:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy là có đúng không?

+ Ý 2: Xin giải thích về danh từ “Thế giới”?

+ Ý 3: Cái gì làm cho chúng sinh vô minh?

+ Ý 4: Đạo Phật có làm thế giới này hết vô minh không?

+ Ý 5: Muốn hết vô minh, con người phải làm sao?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng đạo Phật như vậy là có đúng không?

* Đáp:

+ Thầy này giảng đạo Phật như vậy là không đúng chút nào.

+ Thầy này không hiểu đạo Phật là gì.

+ Thầy này không biết tu theo đạo Phật để được chi.

+ Thầy này quá mù với đạo Phật.

Ý 2: Xin giải thích về danh từ “Thế giới”.

* Đáp:

+ Thế giới cũng gọi là thế gian, là nơi đưa vào những gian manh xảo trá.

Ý 3: Cái gì làm cho chúng sinh vô minh?

* Đáp:

Chúng sinh bị vô minh, tức không sáng suốt, bị 6 phần như sau:

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟭: Người này quá tham lam nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟮: Người này quá ham tiền tài nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟯: Người này quá ham vật chất nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟰: Người này quá ham địa vị nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟱: Người này quá ham sân si nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟲: Người này quá ham kiến chấp nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

Ý 4: Đạo Phật có làm thế giới này hết vô minh không?

* Đáp câu hỏi ý 4:

Đạo Phật có công thức làm cho thế giới này hết vô minh dễ như ăn cơm. Nhưng có một điều là các vị tu theo đạo Phật có quyền cao. Các vị này cấm triệt để không cho loài người hết vô minh. Nếu người nào nói công thức để loài người hết vô minh thì bắt bỏ tù nên không ai dám nói ra là vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien